1. Home

Září 2021

Oznámení o ochraně osobních údajů

Naše společnost (tedy konkrétní společnost uvedená na této stránce jako provozovatel těchto webů) věří, že ochrana bezpečnosti a soukromí vašich osobních údajů jsou důležité. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem shromažďujeme, ukládáme, používáme, zveřejňujeme a přenášíme (dále jen „zpracováváme“) vaše osobní údaje. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, závisí na kontextu vaší interakce s námi, na produktech, službách a funkcích, které používáte, na vaší poloze a na platných zákonech.

1. Zpracování osobních údajů souvisejících s vaším používáním našich webů, aplikací a online služeb

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a účel zpracování

Při návštěvě našich webů nebo používání našich aplikací či online služeb (dále jen „online nabídka“) zpracováváme údaje, které jste nám o sobě aktivně a dobrovolně poskytli nebo které jsme vytvořili v souvislosti s vaším používáním online nabídky a které zahrnují následující kategorie osobních údajů:

 • vaše kontaktní údaje včetně jména, e-mailové adresy a telefonního čísla,
 • další osobní údaje, které poskytujete vyplněním formulářů v naší online nabídce,
 • informace, které jste nám poskytli v rámci požadavku podpory, průzkumu, komentáře nebo příspěvku na fórech, a
 • informace o vaší interakci s online nabídkou, včetně identifikátoru vašeho zařízení a uživatele, informací o operačním systému, stránkách a službách navštívených během vaší návštěvy a informací o datu a času každého požadavku návštěvníka.

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • poskytování služeb a funkcí online nabídky, které zahrnují vytváření a správu vašeho online účtu, aktualizaci, zabezpečení a řešení problémů, poskytování podpory a také zlepšování a rozvoj naší online nabídky,
 • fakturace vašeho používání online nabídky,
 • ověření identity,
 • zodpovězení a splnění vašich požadavků nebo pokynů,
 • zpracování vaší objednávky nebo poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám,
 • zasílání marketingových informací nebo kontaktování vaší osoby v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků, jak je dále vysvětleno v části 3, a
 • v přiměřeném rozsahu k vymáhání smluvních podmínek online nabídky, k prokázání nebo zachování právního nároku nebo obhajoby, k zabránění podvodům nebo jiným nezákonným činnostem, včetně útoků na naše systémy informačních technologií.

Soubory cookie

Naše online nabídka může používat soubory cookie – malé soubory obsahující určité informace, které jsou ukládány ve vašem zařízení. Pokud tyto soubory cookie používáme bez vašeho souhlasu, jsou nezbytně nutné k tomu, abychom vám poskytli určité funkce online nabídky nebo abychom vám poskytli službu, kterou jste si prostřednictvím online nabídky vyžádali. Ostatní soubory cookie (např. soubory cookie pro marketingové účely) budou používány pouze s vaším souhlasem.

Online nabídky poskytované vaší společností

Naše online nabídky vám mohou být poskytnuty k používání společností, ke které patříte, například našimi firemními zákazníky. Pokud vám vaše společnost poskytuje přístup k online nabídce, zpracování osobních údajů poskytnutých vámi nebo vaší společností nebo shromážděných od vás v souvislosti s obsahem online nabídky probíhá pod vedením vaší společnosti a podléhá dohodě o zpracování údajů uzavřené mezi vaší a naší společností. V takovém případě je vaše společnost odpovědná za veškeré osobní údaje obsažené v takovém obsahu a veškeré dotazy týkající se způsobu použití osobních údajů obsažených v takovém obsahu byste měli směřovat na vaši společnost.

Odkazy na další weby

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na online nabídky, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů – nevztahuje se na jiné weby ani aplikace našich přidružených společností, které mají vlastní oznámení o ochraně osobních údajů nebo jsou provozovány třetími stranami. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se rovněž nevztahuje na situace, kdy pouze zpracováváme informace jménem našich obchodních partnerů, například když působíme jako poskytovatel webhostingu nebo cloudu. Můžeme poskytovat odkazy na další weby a aplikace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů takových jiných webů nebo aplikací.

2. Zpracování osobních údajů týkající se vašeho obchodního vztahu s námi

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a účel zpracování

V rámci obchodního vztahu s námi můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů spotřebitelů a kontaktních osob u (potenciálních) zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (jednotlivě označováni jako „obchodní partner“):

 • kontaktní údaje, jako jsou celé jméno, adresa zaměstnání, telefonní číslo do zaměstnání, mobilní telefonní číslo do zaměstnání, číslo faxu do zaměstnání a pracovní e-mailová adresa,
 • platební údaje, jako jsou údaje nezbytné pro zpracování plateb a prevenci podvodů, včetně čísel kreditních/debetních karet, čísel bezpečnostních kódů a dalších souvisejících fakturačních údajů,
 • další údaje nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu s námi nebo dobrovolně poskytnuté obchodním partnerem, jako jsou osobní údaje týkající se zadaných objednávek, provedených plateb, požadavků a milníků projektu,
 • osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, databází integrity a úvěrových agentur a
 • pokud je to ze zákona nutné pro kontrolu souladu u obchodních partnerů: datum narození, číslo občanského průkazu, průkaz totožnosti a informace o relevantních a významných soudních sporech nebo jiných soudních řízeních vedených proti obchodním partnerům.

Osobní údaje můžeme zpracovávat k následujícím účelům:

 • komunikace s obchodními partnery o našich produktech, službách a projektech, například odpovídání na dotazy nebo požadavky nebo poskytování informací o zakoupených produktech,
 • plánování, plnění a řízení (smluvních) vztahů s obchodními partnery, například provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, auditu, fakturace a inkasa, zajišťování zásilek a dodávek, zprostředkování oprav a poskytování podpůrných služeb,
 • správa a provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo jiných propagačních aktivit či akcí,
 • provádění průzkumů spokojenosti zákazníků a přímých marketingových aktivit, jak je dále vysvětleno v části 3,
 • udržování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webů, prevence a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností,
 • zajištění souladu se zákonnými povinnostmi (jako jsou povinnosti vedení záznamů), kontrola vývozu a celní povinnosti, povinnosti ověření souladu obchodních partnerů (za účelem prevence hospodářské trestní činnosti nebo praní špinavých peněz) a dodržování našich zásad nebo standardů v odvětví a
 • řešení sporů, vymáhání našich smluvních ujednání a určování, uplatňování nebo obhajoba právních nároků.

3. Zpracování osobních údajů pro účely průzkumů spokojenosti zákazníků a přímého marketingu

V případech, kdy to povolují platné právní předpisy, můžeme zpracovávat vaše kontaktní údaje pro účely přímého marketingu (např. pozvánky na veletrhy, informační bulletiny) a provádět průzkumy spokojenosti zákazníků. V těchto případech můžeme také použít e-mail. Proti zpracování svých kontaktních údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku, a to písemně na adresu contact@siemens.com nebo pomocí mechanismu pro odhlášení uvedeného v příslušném sdělení, které jste obdrželi.

4. Přenos a zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme přenášet do:

 • jiných přidružených společností nebo společností třetích stran – například obchodních partnerů nebo dodavatelů – v souvislosti s vaším používáním online nabídek nebo naším obchodním vztahem s vámi,
 • společností třetích stran, které nám poskytují IT služby a které tyto údaje zpracovávají pouze za účelem poskytování těchto služeb (např. hostingu nebo služeb údržby a podpory IT) a
 • společností třetích stran v souvislosti s plněním zákonných povinností nebo určením, výkonem či obhajobou práv nebo nároků (např. pro soudní a rozhodčí řízení, pro regulační orgány, orgány činné v trestním řízení a státní orgány, právníky a konzultanty).

Příjemci vašich osobních údajů se mohou nacházet mimo zemi vašeho bydliště. Osobní údaje, které zveřejníte v online nabídkách (např. v diskusních místnostech nebo na fórech), mohou být globálně přístupné ostatním registrovaným uživatelům příslušné online nabídky.

5. Doby uchovávání

Pokud není při získávání vašich osobních údajů uvedeno jinak (např. v rámci vámi vyplněného formuláře), vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich uchovávání již není nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro splnění zákonných povinností (např. povinností uchovávat údaje podle daňových nebo obchodních zákonů).

6. Vaše práva

Zákony na ochranu osobních údajů v jurisdikci, ve které máte bydliště, vás mohou opravňovat k určitým právům ve vztahu k vašim osobním údajům.

Konkrétně máte (v souladu s příslušnými zákonnými požadavky) následující práva:

 • získat od nás potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a pokud ano, získat přístup k těmto osobním údajům,
 • vyžádat si od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají,
 • vyžádat si od nás vymazání vašich osobních údajů,
 • vyžádat si od nás omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • ověřit si přenosnost údajů týkající se osobních údajů, které jste nám aktivně poskytli, a
 • vznést námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě vaší konkrétní situace.

7. Zabezpečení

Abychom ochránili vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným smazáním, ztrátou, použitím nebo změnou a před neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, používáme přiměřená fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření.

8. Kontaktní osoba pro téma ochrany osobních údajů

Naši pracovníci zodpovědní za ochranu osobních údajů poskytují podporu v případě jakýchkoli dotazů, připomínek, obav či stížností týkajících se ochrany osobních údajů, jakož i v případě, že si přejete uplatnit některá ze svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů. Pracovníky zodpovědné za ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese: dataprotection@siemens.com.

Pracovníci zodpovědní za ochranu osobních údajů vždy vynaloží přiměřené úsilí k vyřešení všech žádostí nebo stížností, na které je upozorníte. Kromě kontaktování pracovníků zodpovědných za ochranu osobních údajů máte vždy právo obrátit se s žádostí nebo stížností na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Zpracování podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů: vaše práva, právní základ pro zpracování a mezinárodní přenos údajů

Tento oddíl je platný a poskytuje vám další informace, pokud vaše osobní údaje zpracovává některá z našich společností se sídlem v Evropském hospodářském prostoru.

Správce údajů

Konkrétní společnost uvedená na tomto webu jako provozovatel těchto webových stránek je správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro činnosti zpracování popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

V rámci našeho obchodního vztahu s vámi můžeme s přidruženými společnostmi společnosti Siemens sdílet kontaktní údaje obchodních partnerů. Společně s těmito společnostmi Siemens jsme zodpovědní za přiměřenou ochranu vašich osobních údajů (čl. 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Abychom vám umožnili účinně uplatňovat vaše práva subjektu údajů v souvislosti s touto společnou správou, uzavřeli jsme s těmito společnostmi Siemens dohodu, která vám poskytuje právo centrálně uplatňovat vaše práva subjektu údajů podle oddílu 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vůči společnosti Siemens Aktiengesellschaft, Německo.

Pokud chcete uplatnit svoje práva, můžete tak učinit na adrese: dataprotection@siemens.com.

Právní základ zpracování

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vyžaduje, abychom vám poskytli informace o právním základu zpracování vašich osobních údajů.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je, že toto zpracování je nezbytné pro účely:

 • výkonu našich práv a plnění našich povinností vyplývajících z jakékoli smlouvy, kterou s vámi uzavřeme (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). („

  Plnění smlouvy“);

 • souladu s našimi právními povinnostmi (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) („Soulad s právními povinnostmi“) a/nebo
 • oprávněných zájmů, které sledujeme (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) („Oprávněné zájmy“). Obecně platí, že oprávněným zájmem, který sledujeme v souvislosti s používáním vašich osobních údajů, je efektivní plnění nebo správa (i) vašeho používání online nabídek a/nebo (ii) našeho obchodního vztahu s vámi. Tam, kde je v níže uvedené tabulce uvedeno, že se pro daný účel spoléháme na naše oprávněné zájmy, se domníváme, že tomuto oprávněnému zájmu nejsou nadřazeny vaše zájmy a práva nebo svobody, za předpokladu, že (i) probíhá pravidelná kontrola a související dokumentace činností zpracování popsaných v tomto dokumentu, a (ii) zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů pomocí našich procesů na ochranu osobních údajů, včetně našich závazných pravidel společnosti týkajících se ochrany osobních údajů, jakož i s ohledem na (iii) transparentní informace, které poskytujeme o našich činnostech zpracování, a (iv) vaše práva týkající se činností zpracování. Pokud si přejete získat další informace o tomto testu vyváženosti, obraťte se na naše pracovníky zodpovědné za ochranu osobních údajů na adrese: 

  dataprotection@siemens.com.

V některých případech vás můžeme požádat o souhlas s relevantním použitím vašich osobních údajů. V takových případech může být právním základem pro zpracování těchto údajů o vás (navíc nebo místo toho) váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) („Souhlas“).

Účel

Právní základ

Zpracování osobních údajů v kontextu online nabídek

Poskytování služeb a funkcí online nabídky, které zahrnují vytváření a správu vašeho online účtu, aktualizaci, zabezpečení a řešení problémů, poskytování podpory, a také zlepšování a rozvoj naší online nabídky,

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Fakturace vašeho používání online nabídky

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Ověření vaší identity

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zodpovězení a splnění vašich požadavků nebo pokynů

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracování vaší objednávky nebo poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zasílání marketingových informací nebo kontaktování vaší osoby v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků, jak je dále vysvětleno v části 3

Souhlas, pokud byl poskytnut dobrovolně (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

V přiměřeném rozsahu k vymáhání smluvních podmínek online nabídky, k prokázání nebo zachování právního nároku nebo obhajoby, k zabránění podvodům nebo jiným nezákonným činnostem, včetně útoků na naše systémy informačních technologií

Soulad s právními povinnostmi (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracování osobních údajů týkající se vašeho obchodního vztahu s námi

Komunikace s obchodními partnery o našich produktech, službách a projektech, například odpovídání na dotazy nebo požadavky nebo poskytování technických informací o zakoupených produktech

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

plánování, plnění a řízení (smluvních) vztahů s obchodními partnery, například provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, auditu, fakturace a inkasa, zajišťování zásilek a dodávek, zprostředkování oprav a poskytování podpůrných služeb,

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Soulad s právními povinnostmi (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

správa a provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo jiných propagačních aktivit či akcí,

Souhlas, pokud byl poskytnut dobrovolně (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

provádění průzkumů spokojenosti zákazníků a přímých marketingových aktivit, jak je dále vysvětleno v části 3,

Souhlas, pokud byl poskytnut dobrovolně (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

udržování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webů, prevence a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností,

Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

zajištění souladu se zákonnými povinnostmi (jako jsou povinnosti vedení záznamů), kontrola vývozu a celní povinnosti, povinnosti ověření souladu obchodních partnerů (za účelem prevence hospodářské trestní činnosti nebo praní špinavých peněz) a dodržování našich zásad nebo standardů v odvětví a

Soulad s právními povinnostmi (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

xřešení sporů, vymáhání našich smluvních ujednání a určování, uplatňování nebo obhajoba právních nároků.

Soulad s právními povinnostmi (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Mezinárodní přenos údajů

 • V případě, že vaše osobní údaje přenášíme mimo Evropský hospodářský prostor, zajišťujeme, aby vaše údaje byly chráněny způsobem, který je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Proto (a pokud to vyžadují platné právní předpisy) přijímáme následující opatření:
 • Vaše osobní údaje sdílíme s přidruženými společnostmi mimo Evropský hospodářský prostor pouze v případě, že tyto společnosti implementovaly naše závazná pravidla společnosti (dále „pravidla ZPS“) pro ochranu osobních údajů. Další informace o pravidlech ZPS můžete najít zde.
 • Osobní údaje přenášíme externím příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor pouze tehdy, pokud příjemce (i) s naší společností uzavřel standardní smluvní doložky EU a (ii) implementoval závazná pravidla společnosti v rámci svojí společnosti. Další informace o ochranných opatřeních zavedených v souvislosti s konkrétními přenosy si můžete vyžádat na adrese dataprotection@siemens.com.

Váš příslušný orgán pro ochranu osobních údajů

V případě obav a žádostí týkajících se ochrany osobních údajů vám doporučujeme kontaktovat naše pracovníky zodpovědné za ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@siemens.com. Kromě kontaktování pracovníků zodpovědných za ochranu osobních údajů máte vždy právo obrátit se s žádostí nebo stížností na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

Seznam úřadů pro ochranu osobních údajů a kontaktních osob je k dispozici zde.

10. Další informace pro osoby sídlící v USA

Pokud máte bydliště v USA, věnujte pozornost následujícím informacím:

Funkce DNT (Do Not Track)

Naše internetové stránky momentálně nerozpoznávají signály prohlížeče DNT ani na takové signály nereagují. Další informace o funkci DNT naleznete na stránce podpory vašeho internetového prohlížeče.

Použití dětmi

Tato webová stránka není určena pro děti mladší než 13 let. Nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje dětí mladších 13 let bez předchozího souhlasu rodičů (pokud to vyžaduje platný zákon). Osobní údaje dítěte použijeme nebo zveřejníme pouze v rozsahu povoleném zákonem, na základě souhlasu rodičů, v souladu s místními zákony a předpisy nebo za účelem ochrany dítěte.

Práva podle států

V závislosti na státě USA, ve kterém žijete, můžete mít zvláštní práva týkající se vašich osobních údajů. Informace o těchto případných právech získáte kliknutím sem.

11. Zpracování podle brazilského obecného zákona o ochraně údajů

Tento oddíl platí a poskytne vám další informace, pokud zpracování jednou z našich společností (i) probíhá na území Brazílie, (ii) týká se údajů fyzických osob nacházejících se na území Brazílie, (iii) zahrnuje osobní údaje shromážděné na území Brazílie nebo (iv) má za cíl nabídku nebo dodávku zboží či služeb fyzickým osobám nacházejícím se na území Brazílie. V těchto případech se na zpracování vašich osobních údajů vztahuje brazilský obecný zákon o ochraně osobních údajů (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) a na oddíly 2, 5, 6 a 9 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahují následující dodatky a/nebo odchylky:

Doby uchovávání

V souladu s článkem 16 LGPD můžeme vaše osobní údaje uchovávat za účelem splnění zákonných nebo regulačních povinností (například povinností uchovávat údaje podle daňových nebo obchodních zákonů), během zákonné promlčecí lhůty nebo za účelem řádného uplatnění práv v soudním, správním nebo rozhodčím řízení.

Vaše práva

Kromě práv uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů máte podle LGPD tyto nároky:

 • v případě, že se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů nebo jsou zpracovávány nadměrným způsobem, nás můžete požádat o anonymizaci, zablokování nebo vymazání nepotřebných nebo nadbytečných osobních údajů nebo
 • můžete požadovat informace o veřejných a/nebo soukromých subjektech, kterým jsme poskytli vaše osobní údaje,
 • můžete být informováni o možnosti neudělit souhlas se zpracováním vašich údajů a o důsledcích neudělení souhlasu v případě, že vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich údajů,
 • můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v případě, že vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich údajů.

Právní základ zpracování

Brazilský obecný zákon o ochraně osobních údajů vyžaduje, abychom vám poskytli informace o právním základu zpracování vašich osobních údajů.

Právním základem pro naše zpracování je:

 • článek 7 V LGPD („Plnění smlouvy“),
 • článek 7 II LGPD („Soulad s právními povinnostmi“),
 • článek 10 I a II LGPD („Oprávněný zájem“).
 • článek 7 I LGPD („Souhlas“).

Mezinárodní přenos

V souladu s požadavky LGPD definovanými v článku 33 brazilského obecného zákona o ochraně osobních údajů v případě, že vaše osobní údaje předáme mimo území Brazílie, zajistíme, aby vaše údaje byly chráněny způsobem, který je v souladu s brazilským obecným zákonem o ochraně osobních údajů, a budeme se řídit platnými právními předpisy a rozhodnutími uloženými příslušným orgánem.

Váš příslušný kontakt pro ochranu osobních údajů

Pokud platí tento článek, můžete se také obrátit na naše pracovníky zodpovědné za ochranu osobních údajů pro Brazílii na adrese dataprivacy.br@siemens.com.

11. Zpracování podle jihoafrického zákona o ochraně osobních údajů

Obchodní partneři a uživatelé z Jihoafrické republiky by měli vzít na vědomí následující informace:

Podle článku 1 zákona o ochraně osobních údajů z roku 2013 (dále „POPI“) „osobní údaje“ nebo „osobní informace“ zahrnují „informace týkající se identifikovatelné žijící fyzické osoby, případně identifikovatelné existující právnické osoby“.

Odpovídající právní základy a podmínky pro zákonné zpracování osobních údajů v Jihoafrické republice jsou obsaženy v oddílech 8 až 25 POPI a týkají se „odpovědnosti“, „omezení zpracování“, „specifikace účelu“, „dalšího omezení zpracování“, „kvality informací“, „otevřenosti“, „bezpečnostních záruk“ a „účasti subjektu údajů“.

Ve smyslu oddílu 69 POPI je zakázáno zpracovávat osobní údaje subjektu pro účely přímého marketingu prostřednictvím jakékoli formy elektronické komunikace, včetně automatických volacích zařízení, faxů, SMS zpráv nebo e-mailu, pokud subjekt údajů neposkytl souhlas se zpracováním nebo pokud není (za splnění dalších podmínek) stávajícím zákazníkem odpovědné strany.

Pro účely uplatnění práv subjektu na další dotazy a uplatnění jeho práv v souvislosti s přístupem, námitkami a stížnostmi v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou kontaktní údaje informačního regulačního úřadu Jihoafrické republiky následující:

JD House, 27 Stiemens Street
Braamfontein
Johannesburg
2001

PO Box 31533
Braamfontein
Johannesburg
2017

Stížnosti: complaints.IR@justice.gov.za
Obecné dotazy: inforeg@justice.gov.za