K zobrazení této stránky v češtině byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Byl tento překlad užitečný?
  1. Home

Podmínky registrace dodavatelů

CELKOVÉ PODMÍNKY DODAVATELSKÉHO MODULU

Aby mohl dodavatel (dále jen "dodavatel") obchodovat se společností Siemens Digital Industry Software Inc. nebo některou z jejích dceřiných společností (souhrnně "Siemens Digital Industry Software Inc."), musí o sobě poskytnout určité informace prostřednictvím registračního portálu společnosti Siemens Digital Industry Software Inc. nazvaného Total Supplier Module ("TSM"). TSM je poskytován a hostován společností Jaggaer pro společnost Siemens Digital Industry Software Inc. Přístupem k TSM Dodavatel souhlasí s tím, že jeho používání TSM bude vázáno podmínkami a

podmínkami (dále jen "Smlouva") uvedenými níže:

1. Definice:

a. "Oprávněným uživatelem" se rozumí zaměstnanec dodavatele, dodavatel nebo jiný zástupce, kterého dodavatel opravňuje k přístupu a používání TSM s uživatelským identifikačním číslem a heslem poskytnutým společností Siemens Digital Industry Software Inc.

b. "Data dodavatele" znamenají data, která Oprávněný uživatel generuje, nahrává nebo přenáší jménem Dodavatele pomocí TSM.

2. Licence. Společnost Siemens Digital Industry Software Inc. uděluje svému oprávněnému uživateli bezplatnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k přístupu a používání TSM výhradně za účelem poskytování určitých informací o dodavateli, které společnost Siemens Digital Industry Software Inc. požaduje.

3. Oprávněný uživatel. Přístup a používání je uděleno výhradně oprávněnému uživateli a nesmí být sdíleno s žádnými třetími stranami. Účet oprávněného uživatele je určen pro konkrétního uživatele a nemůže být sdílen nebo používán více než jedním uživatelem, s výjimkou toho, že dodavatel může účet znovu přiřadit novému oprávněnému uživateli, pokud oprávněný uživatel již nepracuje pro dodavatele, již nezastupuje dodavatele, změnil stav nebo funkci pracovní pozice nebo jinak již nevyžaduje nepřetržité používání TSM. Všechny žádosti o změnu účtu musí být zaslány e-mailem na adresu technicalsupport@sciquest.com nebo telefonicky na čísle 800-233-1121 (možnost

3).

4. Licenční omezení. TSM je poskytován Dodavateli pouze k použití, jak je výslovně uvedeno v této Smlouvě, a Dodavatel nebude TSM používat jako celek ani zčásti k žádnému jinému použití nebo účelu. Dodavatel zejména nebude a nedovolí žádné třetí straně, aby:

a. dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo se pokoušet rekonstruovat, identifikovat nebo objevit jakýkoli zdrojový kód, základní myšlenky, základní techniky uživatelského rozhraní nebo algoritmy TSM jakýmikoli prostředky nebo zveřejnit cokoli z výše uvedeného;

b. poskytovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat nebo používat TSM pro účely sdílení času, předplatného nebo servisního střediska;

c. sublicencovat, převádět nebo postoupit TSM nebo jakékoliv právo nebo licence udělené na základě této Smlouvy; nebo odstranit nebo zakrýt jakoukoli ochrannou známku, identifikaci produktu, vlastnické označení, autorská práva nebo jiná upozornění poskytnutá s TSM nebo související dokumentací; nebo

d. přenášet data dodavatele pomocí TSM, které porušuje nebo zneužívá práva duševního vlastnictví nebo soukromí jakékoli třetí strany.

5. Povinnosti dodavatele. Dodavatel nese odpovědnost za veškerou činnost, ke které dochází pod účty oprávněných uživatelů, a za to, že každý oprávněný uživatel dodržuje všechny podmínky této smlouvy. Dodavatel nese výhradní odpovědnost za přesnost, kvalitu, integritu, zákonnost, spolehlivost a vhodnost všech dat dodavatele. Dodavatel vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby zabránil neoprávněnému přístupu k TSM nebo jejich použití, a neprodleně informuje společnost Siemens Digital Industry Software Inc. o jakémkoli neoprávněném použití jakéhokoli hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném známém nebo domnělém porušení bezpečnosti.

6. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK SPOLEČNOSTI SIEMENS DIGITAL INDUSTRY SOFTWARE INC

. SPOLEČNOST SIEMENS DIGITAL INDUSTRY SOFTWARE INC A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ POSKYTUJÍ TSM (VČETNĚ JAKÝCHKOLI DAT, INFORMACÍ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ PŘÍSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TSM) DODAVATELI "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI". SPOLEČNOST SIEMENS DIGITAL INDUSTRY SOFTWARE INC A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ O DODAVATELÍCH SPOLEČNOSTÍ SIEMENS DIGITAL INDUSTRY SOFTWARE INC A POSKYTOVÁNÍ TSM NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNÉ PRÁVNÍ, ÚČETNÍ, FINANČNÍ ANI JINÉ PORADENSTVÍ DODAVATELI.

7. Vlastnická práva. Společnost Siemens Digital Industry Software Inc a její poskytovatelé licencí si ponechávají veškerá práva, nároky a podíly (včetně všech patentů, autorských práv, obchodního tajemství a dalších práv duševního

vlastnictví) k TSM a veškerému souvisejícímu a podkladovému softwaru, databázím, technologiím, zprávám a dokumentaci a veškerým úpravám, úpravám, odvozením, dodatkům nebo rozšířením TSM. S výjimkou výše udělené licence nic v této smlouvě nedává Dodavateli žádné právo, nárok nebo podíl na TSM nebo jakékoli související dokumentaci.

8. Údaje o dodavatelích. Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že data dodavatele jsou pravdivá a přesná a nebudou porušovat ani žádným způsobem porušovat práva nebo práva třetích stran, včetně vlastnických, smluvních, pracovních, obchodních, vlastnických informací a práv na mlčenlivost, ani žádná práva k ochranným známkám, autorským právům nebo patentům. Dodavatel vlastní veškerá práva, nároky a podíly na všech datech dodavatele. Dodavatel tímto uděluje společnosti Siemens Digital Industry Software Inc. celosvětovou, nevýhradní, plně splacenou licenci k používání, kopírování a distribuci dat dodavatele pro její obchodní účely. Dodavatel bude společnost Siemens Digital Industry Software Inc. bránit, odškodní a zbaví odpovědnosti za veškeré nároky a závazky, které vzniknou v důsledku držení, používání (s výjimkou případů, kdy společnost Siemens Digital Industry

Software Inc. porušila platné právní předpisy) nebo obojí společností Siemens Digital Industry Software Inc. nebo obojí.

9. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST SIEMENS DIGITAL INDUSTRY INC NENESE VŮČI DODAVATELI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ODPOVĚDNOST (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JAKÉKOLI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD NEBO ODPOVĚDNOSTI.

10. Rozhodné právo. Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu se státem Oregon.

11. Oddělitelnost. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude považováno za vynechané a zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti, aniž by byla jakýmkoli způsobem narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se dohodly, že neplatné ustanovení nahradí platným ustanovením, které se co nejvíce blíží záměru a ekonomickému účinku neplatného ustanovení.

12. Zřeknutí se. Zřeknutí se práv kteroukoli ze stran v případě porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy nebude platit ani nebude vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli jiného nebo následného porušení.