1. Home

Wrzesień 2021 r.

Informacje o ochronie danych osobowych

Nasza firma (czyli firma wskazana na tej stronie jako operator witryny) stoi na stanowisku, że ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych naszych użytkowników jest istotna. Niniejsze informacje o ochronie prywatności objaśniają, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy (dalej „przetwarzamy”) dane osobowe użytkowników.
Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkowników, są uzależnione od kontekstu ich interakcji z nami, produktów, usług i funkcji, z których korzystają, ich lokalizacji oraz obowiązującego prawa.

1. Przetwarzanie danych osobowych związanych z korzystaniem przez użytkowników z naszych witryn internetowych, aplikacji i usług online

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz cel ich przetwarzania
Podczas odwiedzania naszych witryn internetowych lub korzystania z naszych aplikacji bądź usług online (z których każda stanowi „ofertę online”) przetwarzamy informacje aktywnie i dobrowolnie podane przez użytkownika lub wygenerowane przez nas w związku z korzystaniem przez użytkownika z ofert online, obejmujące następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • inne dane osobowe podane przez użytkownika podczas wypełniania formularzy związanych z naszymi ofertami online;
 • informacje przekazane w ramach zgłoszenia do działu pomocy technicznej, ankiety, komentarza lub postu na forum;
 • informacje o interakcji użytkownika z ofertą online, w tym identyfikator urządzenia i użytkownika, informacje o systemie operacyjnym, odwiedzanych witrynach i usługach używanych podczas wizyty, data i godzina każdego żądania użytkownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • aby udostępniać usługi i funkcje oferty online, w tym funkcje tworzenia konta online i administrowania nim, aktualizacji, zabezpieczeń i rozwiązywania problemów, zapewnianie pomocy technicznej, a także ulepszania i rozwijania oferty online;
 • aby wystawiać rachunki za korzystanie z oferty online;
 • aby weryfikować tożsamość użytkownika;
 • aby odpowiadać na prośby i żądania użytkownika oraz spełniać je;
 • aby przetwarzać zamówienia użytkownika lub zapewnić mu dostęp do określonych informacji bądź ofert;
 • aby wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe lub kontaktować się z nim w kontekście badań zadowolenia klientów, jak wyjaśniono w sekcji 3;
 • w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do egzekwowania warunków oferty online, w celu ustanowienia, zabezpieczenia lub obrony roszczeń prawnych oraz w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, w tym atakom na nasze systemy informatyczne.

Pliki cookie
Nasze oferty online mogą wykorzystywać pliki cookie, czyli małe pliki zawierające pewne informacje, przechowywane na urządzeniu użytkownika. Jeżeli te pliki cookie są wykorzystywane przez nas bez zgody użytkownika, są one niezbędne do udostępnienia użytkownikowi określonych funkcji oferty online lub do świadczenia usługi, której użytkownik zażądał za pośrednictwem oferty online. Inne pliki cookie (np. pliki cookie do celów marketingowych) będą używane tylko za zgodą użytkownika.
Oferty online dostarczane przez organizację użytkownika
Nasze oferty online mogą być udostępniane użytkownikowi przez organizację, do której należy, np. przez naszych klientów korporacyjnych. Jeżeli organizacja użytkownika zapewnia mu dostęp do oferty online, przetwarzanie przez nas danych osobowych dostarczonych przez użytkownika lub jego organizację bądź zebranych od użytkownika lub jego organizacji w związku z zawartością oferty online odbywa się pod kierownictwem organizacji użytkownika i podlega postanowieniom umowy dotyczącej przetwarzania danych zawartej pomiędzy organizacją użytkownika a nami. W takim przypadku organizacja użytkownika jest odpowiedzialna za wszelkie dane osobowe zawarte w takich treściach i należy do niej kierować wszelkie pytania dotyczące sposobu wykorzystania tych danych osobowych.
Łącza do innych witryn internetowych
Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych dotyczą tylko ofert online, które zawierają łącze do tych informacji o ochronie danych osobowych, a nie innych witryn internetowych lub aplikacji naszych podmiotów stowarzyszonych, mających własne informacje o ochronie danych osobowych bądź obsługiwanych przez osoby trzecie. Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych nie mają również zastosowania w sytuacjach, w których przetwarzamy informacje wyłącznie w imieniu naszych partnerów biznesowych, np. gdy występujemy w roli dostawcy usług hostingowych lub usług w chmurze. Możemy zamieszczać łącza do innych witryn internetowych i aplikacji, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony danych osobowych stosowane przez inne witryny internetowe lub aplikacje.

2. Przetwarzanie danych osobowych związanych z relacjami biznesowymi użytkownika z nami

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz cel ich przetwarzania
W kontekście relacji biznesowych z nami możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych konsumentów i osób kontaktowych u (potencjalnych) klientów, dostawców, sprzedawców i partnerów (każdy z nich jest „partnerem biznesowym”):

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres służbowy, służbowy numer telefonu, służbowy numer telefonu komórkowego, numer faksu służbowego oraz służbowy adres e-mail;
 • dane dotyczące płatności, takie jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, kody bezpieczeństwa i inne powiązane informacje rozliczeniowe;
 • dalsze informacje, które muszą być przetwarzane w ramach projektu lub umowy z nami bądź dobrowolnie dostarczone przez partnera biznesowego, takie jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, wniosków i poszczególnych etapów projektu;
 • dane osobowe zebrane z publicznie dostępnych zasobów, baz danych dotyczących uczciwego postępowania i agencji kredytowych;
 • jeżeli jest to wymagane prawnie w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów przez partnera biznesowego: data urodzenia, numery identyfikacyjne, dowody tożsamości oraz informacje o istotnych i znaczących sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko partnerom biznesowym.

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • komunikowanie się z partnerami biznesowymi na temat naszych produktów, usług i projektów, np. przez odpowiadanie na zapytania lub prośby bądź przekazywanie informacji o zakupionych produktach;
 • planowanie i realizowanie relacji (umownych) z partnerami biznesowymi oraz zarządzanie nimi; np. przez wykonywanie transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, ułatwianie napraw oraz świadczenie usług pomocy technicznej;
 • przeprowadzanie ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań i wydarzeń promocyjnych oraz administrowanie nimi;
 • prowadzenie badań zadowolenia klientów oraz działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jak objaśniono szerzej w sekcji 3;
 • zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, zapobieganie zagrożeniom, oszustwom lub innym działaniom o przestępczym lub złośliwym charakterze oraz wykrywanie ich;
 • zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi (takimi jak przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji), systemami kontroli eksportu i ceł, zobowiązaniami dotyczącymi sprawdzania przestrzegania przepisów przez partnerów biznesowych (w celu zapobiegania przestępstwom „białych kołnierzyków” lub praniu brudnych pieniędzy) oraz naszymi zasadami lub standardami branżowymi;
 • rozwiązywanie sporów, egzekwowanie umów oraz ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania badań zadowolenia klientów oraz w celach marketingu bezpośredniego

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy przetwarzać dane kontaktowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego (np. zaproszenia na targi, biuletyny) oraz w celu przeprowadzenia badań zadowolenia klientów, w tym również za pośrednictwem poczty elektronicznej (w obu przypadkach). Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych kontaktowych w tych celach, pisząc na adres contact@siemens.com lub korzystając z mechanizmu rezygnacji określonego w nadesłanej komunikacji.

4. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika następującym podmiotom:

 • inne spółki stowarzyszone lub osoby trzecie, np. partnerzy handlowi lub dostawcy, w związku z korzystaniem przez użytkownika z ofert online lub naszymi relacjami biznesowymi z użytkownikiem;
 • osoby trzecie, które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne i które przetwarzają takie dane wyłącznie w celu świadczenia tych usług (np. hosting lub usługi konserwacji i pomocy technicznej IT);
 • osoby trzecie w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych lub ustanawianiem, wykonywaniem bądź obroną praw lub roszczeń (np. w przypadku postępowań sądowych i arbitrażowych: organy regulacyjne, organy ścigania i organy rządowe, adwokaci i konsultanci).

Odbiorcy danych osobowych użytkownika mogą znajdować się poza granicami kraju, w którym użytkownik mieszka. Dane osobowe opublikowane przez użytkownika w ofertach online (takich jak czaty lub fora) mogą być globalnie dostępne dla innych zarejestrowanych użytkowników danej oferty online.

5. Okresy przechowywania

Jeśli w momencie zbierania danych osobowych użytkownika (np. w formularzu wypełnianym przez użytkownika) nie wskazano inaczej, usuniemy dane osobowe użytkownika, jeżeli dalsze przechowywanie tych danych osobowych nie jest już konieczne do celów, dla których zostały one zebrane lub w inny sposób przetworzone, ani do wypełnienia zobowiązań prawnych (np. zobowiązań dotyczących przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych lub handlowych).

6. Prawa użytkownika

Przepisy dotyczące ochrony danych w jurysdykcji właściwej dla użytkownika mogą zapewniać mu szczególne prawa w odniesieniu do jego danych osobowych.
W szczególności, z zastrzeżeniem wymogów prawnych, użytkownik może być uprawniony do:

 • uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika; jeśli tak jest, użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych;
 • uzyskania od nas korekty niewłaściwych danych osobowych dotyczących użytkownika;
 • zażądania od nas usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez nas;
 • zapewnienia możliwości przenoszenia danych osobowych aktywnie podanych przez użytkownika;
 • sprzeciwienia się z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych.

7. Bezpieczeństwo

Aby chronić dane osobowe użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą oraz przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób, stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i organizacyjnego.

8. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Nasza organizacja ds. ochrony danych osobowych zapewnia pomoc w przypadku pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych osobowych bądź w celu umożliwienia użytkownikowi skorzystania z przysługujących mu praw związanych z ochroną danych osobowych. Z organizacją ds. ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem: dataprotection@siemens.com.
Organizacja ds. ochrony danych osobowych będzie zawsze podejmować uzasadnione wysiłki, aby rozpatrzeć wszelkie zgłoszone wnioski lub skargi. Poza kontaktem z organizacją ds. ochrony danych osobowych użytkownik może zawsze złożyć wniosek lub skargę do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych.

9. Przetwarzanie danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO): prawa użytkownika, podstawa prawna przetwarzania danych i transfery międzynarodowe

Ta sekcja ma zastosowanie i dostarcza dalszych informacji w sytuacji, jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez jedną z naszych spółek zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Administrator danych
Konkretna firma wskazana na tej stronie jako operator tej witryny internetowej jest administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w odniesieniu do działań związanych z przetwarzaniem danych opisanych w niniejszych informacjach o ochronie danych osobowych.
W ramach naszych relacji biznesowych z użytkownikiem możemy udostępniać dane kontaktowe partnerów biznesowych podmiotom stowarzyszonym firmy Siemens. Nasza firma i podmioty stowarzyszone firmy Siemens są wspólnie odpowiedzialne za właściwą ochronę danych osobowych użytkowników [art. 26 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]. Aby umożliwić użytkownikowi skuteczne egzekwowanie swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, w kontekście tego wspólnego administrowania zawarliśmy umowę z tymi podmiotami stowarzyszonymi firmy Siemens, przyznającą użytkownikowi prawo do centralnego korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, na mocy sekcji 6 niniejszych informacji o ochronie danych osobowych wobec firmy Siemens Aktiengesellschaft, Niemcy.
Aby skorzystać z przysługujących mu praw, użytkownik może napisać na adres dataprotection@siemens.com.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga od nas podania informacji o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych użytkownika.
Podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika stanowi konieczność takiego przetwarzania do następujących celów:

 • egzekwowanie naszych praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem [art. 6 ust. 1 punkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)] („realizacja umowy”);
 • wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych [art. 6 ust. 1 punkt c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)] („wywiązywanie się z zobowiązań prawnych”);
 • realizowanie naszych prawnie uzasadnionych interesów [art. 6 ust. 1 punkt f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)] („prawnie uzasadnione interesy”). Ogólnie rzecz biorąc, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez nas w związku z wykorzystywaniem przez nas danych osobowych użytkownika jest skuteczne zarządzanie (i) korzystaniem przez użytkownika z ofert online i/lub (ii) naszymi relacjami biznesowymi z użytkownikiem. Jeżeli w poniższej tabeli stwierdza się, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w danym celu są nasze prawnie uzasadnione interesy, oznacza to, że w naszej opinii nasze prawnie uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec interesów i praw lub swobód użytkownika, z uwzględnieniem (i) regularnej weryfikacji i dokumentowania działań związanych z przetwarzaniem danych opisanych w niniejszym dokumencie, (ii) ochrony danych osobowych użytkownika przez nasze procesy ochrony danych osobowych, w tym Wiążące reguły korporacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, (iii) przejrzystości działań związanych z przetwarzaniem danych oraz (iv) praw przysługujących użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych. Jeśli użytkownik chce uzyskać dalsze informacje na temat testu równowagi, prosimy o kontakt z naszą organizacją ds. ochrony danych osobowych pod adresem: dataprotection@siemens.com.

W niektórych sytuacjach możemy zapytać użytkownika, czy wyraża zgodę na stosowne wykorzystanie swoich danych osobowych. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika może być (dodatkowo lub w zastępstwie) zgoda użytkownika [art. 6 ust. 1 punkt a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)] („Zgoda”).

Cel

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście ofert online

Udostępnianie usług i funkcji oferty online, w tym funkcji tworzenia konta online i administrowania nim, aktualizacji, zabezpieczeń i rozwiązywania problemów, zapewnianie pomocy technicznej, a także ulepszanie i rozwijanie oferty online

Realizacja umowy [art. 6 ust. 1 punkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Wystawianie rachunków za korzystanie z oferty online

Realizacja umowy [art. 6 ust. 1 punkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Weryfikacja tożsamości użytkownika

Realizacja umowy [art. 6 ust. 1 punkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Odpowiadanie na prośby i żądania użytkownika oraz ich spełnianie

Realizacja umowy [art. 6 ust. 1 punkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Przetwarzanie zamówień użytkownika lub zapewnianie mu dostępu do określonych informacji lub ofert

Realizacja umowy [art. 6 ust. 1 punkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych lub kontaktowanie się z nim w kontekście badań zadowolenia klientów, jak wyjaśniono w sekcji 3

Zgoda w przypadku danych podanych dobrowolnie [art. 6 ust. 1 punkt f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do egzekwowania warunków oferty online, w celu ustanowienia lub zabezpieczenia roszczeń prawnych bądź obrony oraz w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, w tym atakom na nasze systemy informatyczne

Wywiązywanie się z zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 punkt c RODO)
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Przetwarzanie danych osobowych związanych z relacjami biznesowymi użytkownika z nami

Komunikowanie się z partnerami biznesowymi na temat naszych produktów, usług i projektów, np. przez odpowiadanie na zapytania lub prośby bądź przekazywanie informacji technicznych o zakupionych produktach

Realizacja umowy [art. 6 ust. 1 punkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Planowanie i realizowanie relacji (umownych) z partnerami biznesowymi oraz zarządzanie nimi; np. przez wykonywanie transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, ułatwianie napraw oraz świadczenie usług pomocy technicznej

Realizacja umowy [art. 6 ust. 1 punkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Wywiązywanie się z zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 punkt c RODO)

Przeprowadzanie ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań i wydarzeń promocyjnych oraz administrowanie nimi

Zgoda w przypadku danych podanych dobrowolnie [art. 6 ust. 1 punkt f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Prowadzenie badań zadowolenia klientów oraz działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jak objaśniono szerzej w sekcji 3

Zgoda w przypadku danych podanych dobrowolnie [art. 6 ust. 1 punkt f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)]
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, zapobieganie zagrożeniom, oszustwom lub innym działaniom o przestępczym lub złośliwym charakterze oraz wykrywanie ich;

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi (takimi jak przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji), systemami kontroli eksportu i ceł, zobowiązaniami dotyczącymi sprawdzania przestrzegania przepisów przez partnerów biznesowych (w celu zapobiegania przestępstwom „białych kołnierzyków” lub praniu brudnych pieniędzy) oraz naszymi zasadami lub standardami branżowymi

Wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 punkt c RODO)
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Rozwiązywanie sporów, egzekwowanie umów oraz ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych

Wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 punkt c RODO)
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 punkt f RODO)

Międzynarodowy transfer danych

 • W przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy, zapewniamy, że jego dane osobowe będą chronione w sposób zgodny z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym, a także jeśli wymagają tego stosowne przepisy prawa, podejmujemy następujące działania:
 • Udostępniamy dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy, gdy wdrożyły one nasze Wiążące reguły korporacyjne („WRK”) dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat WRK można znaleźć tutaj.
 • Przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy, gdy odbiorca (i) zawarł z nami umowę zawierającą standardowe klauzule umowne UE oraz (ii) wdrożył w swojej organizacji Wiążące reguły korporacyjne. Użytkownik może zażądać dalszych informacji na temat zabezpieczeń wdrożonych w związku z konkretnymi transferami danych, pisząc na adres dataprotection@siemens.com.

Właściwy organ ochrony danych użytkownika
W przypadku obaw i wniosków związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszą organizacją ds. ochrony danych osobowych pod adresem dataprotection@siemens.com. Poza kontaktem z organizacją ds. ochrony danych osobowych użytkownik może zawsze złożyć wniosek lub skargę do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych.
Lista i dane kontaktowe lokalnych organów ochrony danych osobowych są dostępne tutaj.

10. Dalsze informacje dla mieszkańców USA

Mieszkańcy USA powinni zwrócić uwagę na następujące kwestie:
„Nie śledź”
Obecnie nasze witryny internetowe nie rozpoznają wysyłanych przez przeglądarkę sygnałów „Nie śledź” i nie reagują na nie. Więcej informacji na temat funkcji „Nie śledź” można znaleźć na stronie pomocy technicznej przeglądarki.
Korzystanie przez dzieci
Niniejsza strona internetowa nie jest skierowana do dzieci poniżej trzynastego roku życia. Nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia bez uprzedniego uzyskania zgody ich rodziców, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo. Dane osobowe dziecka będziemy wykorzystywać lub ujawniać wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców, zgodnie z lokalnym prawem i przepisami lub w celu ochrony dziecka.
Prawa stanowe
W zależności od stanu USA, w którym użytkownik mieszka, może mieć specjalne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Aby uzyskać informacje dotyczące któregokolwiek z tych praw, należy kliknąć tutaj.

11. Przetwarzanie danych na mocy brazylijskiej ogólnej ustawy o ochronie danych

Niniejsza sekcja ma zastosowanie i dostarcza użytkownikowi dalszych informacji, jeżeli przetwarzanie danych przez jedną z naszych spółek (i) ma miejsce na terytorium Brazylii, (ii) dotyczy danych osób fizycznych znajdujących się na terytorium Brazylii, (iii) obejmuje dane osobowe zgromadzone na terytorium Brazylii lub (iv) ma na celu oferowanie lub dostarczanie towarów bądź usług osobom fizycznym znajdującym się na terytorium Brazylii. W takich przypadkach do przetwarzania danych osobowych użytkownika mają zastosowanie przepisy brazylijskiej ogólnej ustawy o ochronie danych (Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD), a do sekcji 2, 5, 6, 9 niniejszych Informacji o ochronie danych osobowych mają zastosowanie następujące uzupełnienia i/lub odstępstwa:
Okresy przechowywania
Zgodnie z art. 16 LGPD możemy przechowywać dane osobowe użytkownika w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub regulacyjnych (takich jak zobowiązanie do przechowywania danych na mocy przepisów podatkowych lub handlowych) w okresie przedawnienia lub w celu zwykłego egzekwowania praw w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym.
Prawa użytkownika
Oprócz praw wymienionych w niniejszych informacjach o ochronie danych osobowych zgodnie z LGPD użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych lub w sposób nadmierny, może zażądać od nas anonimizacji, zablokowania lub usunięcia niepotrzebnych bądź nadmiernych danych osobowych;
 • użytkownik może zażądać informacji na temat podmiotów publicznych i/lub prywatnych, którym udostępniliśmy jego dane osobowe;
 • użytkownik ma prawo do informacji o możliwości niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych oraz o konsekwencjach niewyrażenia tej zgody w przypadku, gdy zwrócimy się o nią do niego;
 • użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w przypadku, gdy zwrócimy się do niego o taką zgodę.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Brazylijska ogólna ustawa o ochronie danych osobowych (LGDP) wymaga od nas podania informacji o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych użytkownika.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez nas jest:

 • art. 7 V LGPD („realizacja umowy”),
 • art. 7 II LGPD („wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych”),
 • art.10 I i II LGPD („prawnie uzasadniony interes”).
 • art. 7 I LGPD („zgoda”).

Transfery międzynarodowe
Zgodnie z wymogami LGPD określonymi w art. 33 brazylijskiej ogólnej ustawy o ochronie danych w przypadku przekazania danych osobowych użytkownika poza terytorium Brazylii, zapewniamy, że dane są chronione w sposób zgodny z ustawą LGPD oraz że będziemy postępować zgodnie z obowiązującym prawem i decyzjami podejmowanymi przez właściwy organ.
Właściwa osoba kontaktowa ds. ochrony danych użytkownika
Jeśli ta sekcja ma zastosowanie, użytkownik może również skontaktować się z naszą brazylijską organizacją ds. ochrony danych osobowych pod adresem dataprivacy.br@siemens.com.

11. Przetwarzanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w RPA

Partnerów biznesowych i użytkowników zlokalizowanych na terytorium RPA prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:
W rozumieniu sekcji 1 ustawy o ochronie informacji osobowych z 2013 r. (Protection of Personal Information Bill, „POPI”) termin „dane osobowe” lub „informacje osobowe” obejmuje „informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania, żyjącej osoby fizycznej, a w stosownych przypadkach, możliwej do zidentyfikowania, istniejącej osoby prawnej”.
Odpowiednie podstawy prawne i warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w RPA zawarto w sekcjach 8–25 POPI. Dotyczą one kwestii „odpowiedzialności”, „ograniczenia przetwarzania”, „określenia celu”, „dalszego ograniczenia przetwarzania”, „jakości informacji”, „otwartości”, „gwarancji bezpieczeństwa” oraz „udziału osoby, której dane dotyczą”.
Zgodnie z sekcją 69 POPI przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do celów marketingu bezpośredniego za pomocą jakiejkolwiek formy komunikacji elektronicznej, w tym automatycznych połączeń telefonicznych, faksów, wiadomości tekstowych lub poczty elektronicznej, jest zabronione, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie lub jest, z zastrzeżeniem dalszych warunków, obecnym klientem podmiotu odpowiedzialnego.
Do celów korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z jej prawa do dalszych zapytań i egzekwowania swoich praw w odniesieniu do dostępu do danych osobowych oraz sprzeciwu i skarg w związku z ich przetwarzaniem dane kontaktowe organu regulacyjnego ds. informacji w RPA są następujące:
JD House, 27 Stiemens Street
Braamfontein
Johannesburg
2001
PO Box 31533
Braamfontein
Johannesburg
2017

Skargi: complaints.IR@justice.gov.za
Zapytania ogólne: inforeg@justice.gov.za