1. Home

Návrh pro potřeby servisování

Návrh pro potřeby servisování (DfS) zohledňuje očekávání zákazníků a konkurenční výrobky s cílem zajistit nejvyšší požadovanou úroveň výkonu servisování při daných omezeních zdrojů a nákladů.

Co je návrh pro potřeby servisování?

Návrh pro potřeby servisování je strategie životního cyklu výrobků, která se zabývá atributy servisování výrobků. Tyto vlastnosti, jako je spolehlivost, konfigurace a ergonomie, mají přímý vliv na náklady a efektivitu servisování výrobků. Návrh pro potřeby servisování je důležitým aspektem správy životního cyklu servisování (SLM), která je nedílnou součástí správy životního cyklu výrobků (PLM).

Odborníci na servisní inženýrství si uvědomili, že mnoho vlastností výrobků, které ovlivňují, pomáhají nebo brání servisování, se definuje při jejich návrhu. To znamená, že vliv těchto atributů na provádění servisování pokračuje po celý životní cyklus výrobků. Účelem návrhu pro potřeby servisování je záměrně zahrnout do návrhů atributy, které pozitivně ovlivňují provádění servisování.

Návrh výrobků pro potřeby servisování nabízí strukturovaný rámec, který výrobcům pomáhá určit správnou rovnováhu mezi spolehlivostí a servisováním.

Související produkty: Teamcenter Service Lifecycle Management

Dva dělníci v přilbách v továrně

Pochopení výhod

Zavedení strategie návrhu pro potřeby servisování umožňuje výrobcům podpořit své servisní společnosti a pomoci jim dosáhnout vyšší úrovně připravenosti servisování před uvedením nového výrobku na trh. Návrh pro potřeby servisování také podporuje produktivní interakci mezi inženýrstvím a servisováním, což vede k lepším rozhodnutím v rámci návrhu.

Snížení nákladů na servisování a omezení rizik

Věnujte méně času servisování aktiv a vyhněte se problémům s údržbou, které vedou k prostojům aktiv, díky výrobkům navrženým s ohledem na servisování.

Ještě spolehlivější plány údržby

Viditelnost servisních událostí, minulých problémů a zpětné vazby od servisních týmů poskytuje cenné informace, které umožňují navrhovat výrobky pro potřeby servisování.

Dosažení větší spokojenosti zákazníků

Snižte prostoje a neefektivitu servisování a udržujte aktiva déle ve výrobě.

Jak funguje software pro návrh pro potřeby servisování

Ačkoli mnoho konstrukčních prvků a rozhodnutí hraje roli v servisování vyrobeného a zavedeného konečného výrobku, několik z nich má skutečný význam:

Plánování spolehlivosti – Přestože je spolehlivost výrobku hlavním faktorem ovlivňujícím náklady na servisování a záruku, může dosažení co nejvyšší spolehlivosti způsobit nové problémy. Může dojít ke zpoždění uvolnění výrobku do výroby, zvýšení nákladů na konečný výrobek nebo vzniku komplikací v dodavatelském řetězci. Cílem návrhu pro potřeby servisování není maximalizovat spolehlivost, ale optimalizovat ji vzhledem ke konkurenčním výrobkům, záruční době, typu plánované strategie údržby a typu servisní smlouvy.

Konfigurace – Fyzická konfigurace hotového výrobku významně ovlivňuje servisní a opravárenské činnosti. Zvláště důležitá je modularita komponent a označení vyměnitelných jednotek v terénu (FRU). Vlastnosti každé jednotky FRU určují, které komponenty je třeba inventarizovat, dopravit na místo servisování, vyměnit a následně odeslat zpět do skladu k opravě, testování a recertifikaci. U jednotek FRU s vysokou úrovní může jedna oprava zahrnovat mnoho funkcí a možných způsobů poruchy. Tyto jednotky FRU jsou však nákladnější na skladování, přepravu a opravy než jednodušší jednotky FRU. Robustní návrh strategie servisování tyto různé faktory zvažuje.

Ergonomie – Návrh pro potřeby servisování počítá se zvedáním těžkých břemen, prací kolem horkých povrchů, správnou manipulací s nebezpečnými materiály a mnoha dalšími činnostmi spojenými s údržbou a opravami vysoce technických hotových výrobků. Řešením těchto otázek ergonomie v rámci návrhu pomáhají konstruktéři zajistit rychlé a bezpečné servisování. Příkladem takového návrhu pro potřeby servisování je upravená fyzická architektura, speciální nástroje a speciálně navržené servisní techniky a protokoly.

Zahájení bezplatné zkušební verze

Service Lifecycle Management

Teamcenter Service Lifecycle Management can maximize your asset uptime, improve first-time-fixed rates, extend asset life, reduce turn-around times, minimize inventory costs, and ultimately ensure customer satisfaction.

Další informace

Blog o životním cyklu servisování

Zajistěte vyšší hodnotu pro zákazníky pomocí správy životního cyklu servisování.

Software pro životní cyklus servisování

Efektivita analýzy servisování zlepší váš hospodářský výsledek.

Webinář k řešení Teamcenter SLM

Řešení Teamcenter Service Lifecycle Management (SLM) vám pomůže zlepšit servisování díky integrovanému servisnímu kusovníku (SBOM)