Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Zarządzanie reklamacjami

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami zapewnia krytyczną funkcję w ramach systemu zarządzania jakością (QMS): umożliwia producentom rozpatrywanie reklamacji w odpowiednim czasie, angażując w razie potrzeby dostawców.

Czym jest zarządzanie reklamacjami?

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami dostarcza również informacje zwrotne na temat danych dotyczących produktu użytkowego zespołom projektowym, planistycznym i inżynieryjnym producenta i/lub dostawcy, aby umożliwić ciągłe doskonalenie.

Moduł oprogramowania do zarządzania jakością (QMS) i zarządzania reklamacjami (CCM) umożliwia producentowi pozyskiwanie, analizę i ocenę reklamacji. Wynikające z tego oceny i analizy podatności na zagrożenia mają ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju produktów i procesów.

Oprogramowanie do zarządzania problemami i reklamacjami pozwala również producentom optymalizować i dostosowywać procedury łańcucha dostaw do ich zintegrowanych procesów. Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami obejmuje komunikację między firmami/dostawcami, a także wewnętrzne procesy rozwiązywania problemów, umożliwiając ciągłe doskonalenie.

Powiązane produkty: Opcenter Quality | Teamcenter Zarządzanie jakością i zgodnością

complaint-management-software-hero-1280x720

Zrozum korzyści

Oprogramowanie do zarządzania problemami i reklamacjami przynosi korzyści producentom, zapewniając ustrukturyzowaną procedurę rozpatrywania skarg ze szczegółową dokumentacją. Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami zawiera również funkcje śledzenia i śledzenia, co pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności czasu i kosztów.

Zautomatyzuj i uprość proces reklamacji

Usprawnij procedury, zapewniając ustrukturyzowane i skuteczne podejście do rozpatrywania skarg wraz ze szczegółową dokumentacją.

Wykonuj działania w odpowiednim czasie

Ułatwienie ustrukturyzowanej procedury rozpatrywania skarg i zapewnienie terminowych rozwiązań w celu zwiększenia zadowolenia klientów i ciągłego doskonalenia.

Osiągnij wyższy poziom zadowolenia klientów

Wykorzystaj ustrukturyzowany i wydajny proces rozpatrywania reklamacji, prowadzący do szybkich rozwiązań i poprawy jakości obsługi klienta.

Zwiększ przejrzystość procesów jakościowych

Zyskaj możliwość śledzenia i analizy reklamacji w czasie rzeczywistym, przyczyniając się do lepszego zrozumienia procesów jakościowych w celu ciągłego doskonalenia.

Wyeliminuj zbędne zadania

Zautomatyzuj i usprawnij procesy, ograniczając ręczne interwencje i zwiększając wydajność obsługi reklamacji producentów.

Procesy i koszty związane z jakością bez użycia papieru

Promuj procesy jakościowe bez użycia papieru, zmniejszając koszty związane z ręczną dokumentacją, usprawniając procedury rozpatrywania reklamacji i zwiększając ogólną wydajność operacyjną producentów.

Funkcjonalność oprogramowania do zarządzania problemami i reklamacjami

Narzędzie do zarządzania reklamacjami obejmuje funkcje niezbędne do tego, aby zbierać wszystkie istotne informacje dotyczące skarg. Szeroki zakres funkcji analitycznych umożliwia szybką i skuteczną identyfikację słabych punktów oraz szybkie podjęcie środków zaradczych. Zintegrowane, kompleksowe narzędzia do oceny i analizy wspierają ciągłą, trwałą poprawę jakości i wydajności.

Rozwiązanie do zarządzania problemami i reklamacjami zapewnia wydajną komunikację w czasie rzeczywistym. Przepływy pracy związane z reklamacjami w oprogramowaniu do zarządzania reklamacjami umożliwiają producentom aktywowanie natychmiastowych działań, które wysyłają informacje (wymagane do dochodzeń na poziomie zapasów/inwentaryzacji i analizy usterek) do wyznaczonych działów firmy.

Analiza reklamacji w oprogramowaniu do zarządzania reklamacjami może być obsługiwana zgodnie z procedurami jakościowymi, takimi jak 8D [link do strony glosariusza], w tym inicjowanie różnych działań, analizy przyczyn i potwierdzanie skuteczności. Uzupełnieniem analizy przyczyn defektów jest funkcjonalność zarządzania jakością , która wspiera metodę Ishikawy (przyczyna/skutek) oraz metodologię rozwiązywania problemów 5Whys.

Jeśli producent stwierdzi, że przyczyną reklamacji jest dostawca, może automatycznie wygenerować reklamację dostawcy za pomocą oprogramowania do zarządzania reklamacjami.

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami wspiera efektywną komunikację między interesariuszami, a portale i interfejsy obejmują:

  • Portal dostawców do wymiany dostawców online
  • Uproszczony portal akwizycyjny do konfiguracji procesów związanych z nowymi klientami/dealerami
  • Integracja z portalami producentów oryginalnego sprzętu (OEM) z wymianą inspekcji i 8D Raporty

Portal internetowy oprogramowania do zarządzania reklamacjami umożliwia pozyskiwanie skarg zewnętrznych, takich jak skargi od klientów końcowych, obsługę wewnętrznych/zewnętrznych środków reagowania oraz wymianę dokumentów wspierających opisy usterek.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie - Doskonalenie procesów ciągłego doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów