Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Cyfrowy bliźniak

Cyfrowy bliźniak to wirtualna reprezentacja fizycznego produktu lub procesu, służąca do zrozumienia i przewidywania charakterystyki wydajności fizycznego odpowiednika. Cyfrowe bliźniaki służą do symulacji, przewidywania i optymalizacji produktu i systemu produkcyjnego przed zainwestowaniem w fizyczne prototypy.

Co to jest cyfrowy bliźniak?

Cyfrowy bliźniak to wirtualna reprezentacja lub cyfrowy odpowiednik fizycznego obiektu, systemu lub procesu. Jest tworzony przy użyciu danych w czasie rzeczywistym, technik symulacji i modelowania, aby odzwierciedlić zachowanie, charakterystykę i wydajność jego fizycznego odpowiednika. Cyfrowe bliźniaki są wykorzystywane w różnych branżach, w tym w produkcji, opiece zdrowotnej, transporcie i energetyce, w celu optymalizacji wydajności, monitorowania operacji i ułatwiania podejmowania decyzji.

Powiązane produkty: NX CAD | Oprogramowanie symulacyjne Simcenter | Solid Edge

Digital twin of new jet design.

Odkryj korzyści

Cyfrowe bliźniaki oferują potężną platformę do uzyskiwania wglądu, optymalizacji wydajności i napędzania innowacji w różnych branżach poprzez wypełnianie luki między światem fizycznym i cyfrowym.

Zarządzanie cyklem życia

Cyfrowe bliźniaki wspierają cały cykl życia produktu lub systemu, od projektowania i rozwoju po eksploatację i konserwację. Mogą być używane do walidacji projektu, testowania, szkolenia, a nawet wycofywania z eksploatacji.

Środowisko współpracy

Cyfrowe bliźniaki ułatwiają współpracę między różnymi interesariuszami, takimi jak inżynierowie, operatorzy i personel konserwacyjny, zapewniając wspólną platformę do udostępniania danych, analizy i podejmowania decyzji.

Odkryj kluczowe funkcje cyfrowych bliźniaków

Cyfrowe bliźniaki eliminują potrzebę fizycznych prototypów, skracają czas opracowywania i poprawiają jakość, łącząc symulację wielofizyczną, analizę danych i uczenie maszynowe w celu zademonstrowania wpływu zmian projektowych, scenariuszy użytkowania, warunków środowiskowych i innych zmiennych.

Real-time data integration

Cyfrowe bliźniaki są stale aktualizowane o dane w czasie rzeczywistym z czujników, urządzeń IoT i innych źródeł, zapewniając dokładne odwzorowanie fizycznego zasobu lub systemu w dowolnym momencie.

Simulation and modeling

Cyfrowe bliźniaki często obejmują techniki symulacji i modelowania w celu symulacji zachowania i wydajności fizycznego zasobu lub systemu w różnych warunkach. Pozwala to na analizę predykcyjną, optymalizację i planowanie scenariuszy.

Bi-directional communication

Cyfrowe bliźniaki umożliwiają dwukierunkową komunikację między modelem wirtualnym a jego fizycznym odpowiednikiem. Oznacza to, że dane i spostrzeżenia z cyfrowego bliźniaka mogą informować o decyzjach i działaniach w świecie fizycznym i odwrotnie.

Monitoring and control

Cyfrowe bliźniaki umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym fizycznego zasobu lub systemu ze środowiska wirtualnego. Umożliwia to zdalne monitorowanie, diagnostykę i konserwację predykcyjną w celu optymalizacji wydajności i skrócenia przestojów.

Przykłady cyfrowych bliźniaków w branży

Produkcja

Cyfrowe bliźniaki procesów produkcyjnych i sprzętu mogą optymalizować harmonogramy produkcji, przewidywać awarie sprzętu i poprawiać ogólną wydajność.

Inteligentne miasta

Cyfrowe bliźniaki infrastruktury miejskiej, takiej jak sieci transportowe i usługi komunalne, mogą optymalizować przepływ ruchu, zarządzać zużyciem energii i usprawniać usługi publiczne.

Opieka zdrowotna

Cyfrowe bliźniaki fizjologii pacjenta i urządzeń medycznych mogą wspierać spersonalizowane plany leczenia, zdalnie monitorować wskaźniki zdrowotne i symulować zabiegi chirurgiczne.

Optymalizacja

Cyfrowe bliźniaki elektrowni i systemów energii odnawialnej mogą optymalizować produkcję energii, przewidywać awarie sprzętu i zarządzać stabilnością sieci.

Cyfrowy bliźniak w oprogramowaniu CAD i symulacyjnym

Modelowanie cyfrowych bliźniaków może być częścią zarówno oprogramowania CAD (Computer-Aided Design), jak i oprogramowania symulacyjnego, w zależności od konkretnych funkcjonalności i możliwości danego oprogramowania.

Oprogramowanie CAD

Oprogramowanie CAD służy przede wszystkim do tworzenia szczegółowych modeli 3D obiektów fizycznych lub systemów. W kontekście cyfrowych bliźniaków oprogramowanie CAD może być wykorzystywane do tworzenia wirtualnej reprezentacji lub geometrii zasobu fizycznego. Obejmuje to modelowanie geometrii, struktury, komponentów i zespołów obiektu fizycznego. Oprogramowanie CAD zazwyczaj koncentruje się na reprezentacji geometrycznej i założeniach projektowych, umożliwiając inżynierom tworzenie dokładnych wirtualnych modeli produktów lub systemów.

Oprogramowanie do symulacji

Z drugiej strony oprogramowanie symulacyjne służy do symulacji zachowania i wydajności systemów fizycznych w różnych warunkach. Oprogramowanie symulacyjne może obejmować modelowanie cyfrowych bliźniaków, integrując dane w czasie rzeczywistym, modele oparte na fizyce i techniki symulacyjne w celu stworzenia wirtualnej reprezentacji zasobu fizycznego. Obejmuje to symulację dynamicznego zachowania, interakcji i charakterystyki wydajności systemu fizycznego. Oprogramowanie symulacyjne koncentruje się na analizie i przewidywaniu zachowania systemu w oparciu o podstawowe zasady fizyki.

W praktyce modelowanie cyfrowych bliźniaków często wiąże się z połączeniem oprogramowania CAD i oprogramowania symulacyjnego. Oprogramowanie CAD służy do tworzenia geometrycznej reprezentacji zasobu fizycznego, podczas gdy oprogramowanie symulacyjne służy do symulacji zachowania i wydajności cyfrowego bliźniaka. Integracja między oprogramowaniem CAD i oprogramowaniem symulacyjnym umożliwia inżynierom tworzenie kompleksowych cyfrowych bliźniaków, które dokładnie reprezentują system fizyczny i jego dynamiczne zachowanie. Co więcej, niektóre platformy oprogramowania oferują zintegrowane rozwiązania, które łączą możliwości CAD i symulacji w jedną platformę, umożliwiając użytkownikom płynne przejście od projektowania do analizy w tym samym środowisku. Te zintegrowane rozwiązania umożliwiają inżynierom tworzenie, symulowanie i optymalizowanie cyfrowych bliźniaków w bardziej wydajny i efektywny sposób.

Rozpocznij od bezpłatnej wersji próbnej

Wizualizacje oprogramowania Simcenter 3D przedstawiające model symulacyjny konstrukcji ciągnika.

Simcenter 3D trial

 • Szybko przekształcaj geometrię CAD w geometrię użyteczną do symulacji.
 • Efektywnie twórz siatki i rozwiązuj modele do analizy statyczno-wytrzymałościowej, aby uzyskać wgląd w wydajność projektu
 • Szybka aktualizacja modelu symulacyjnego za pomocą oprogramowania Simcenter 3D w celu zaprojektowania zmian, dzięki czemu można ponownie przeprowadzić symulację w ciągu kilku sekund

Cyfrowa reprezentacja bliźniacza — często zadawane pytania

Czy istnieją różne rodzaje cyfrowych bliźniaków?

Potencjalne zastosowania cyfrowego bliźniaka zależą od tego, na jakim etapie cyklu życia produktu modeluje. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy typy cyfrowych bliźniaków: produkt, produkcja i wydajność. Połączenie i integracja trzech cyfrowych bliźniaków, które ewoluują razem, jest znana jako wątek cyfrowy. Termin "nić" jest używany, ponieważ jest wpleciony w wszystkie etapy cyklu życia produktu i produkcji i łączy w sobie dane ze wszystkich etapów.

 1. Cyfrowe zwycięstwo produktu

  Cyfrowe bliźniaki produktów replikują produkty fizyczne w formie cyfrowej. Są one wykorzystywane w projektowaniu, testowaniu i symulacji produktów. Cyfrowe bliźniaki produktu pomagają inżynierom i projektantom analizować, jak produkt będzie działał w różnych warunkach, umożliwiając im optymalizację jego projektu i funkcjonalności przed rozpoczęciem fizycznej produkcji.

 2. Przetwarzanie cyfrowych bliźniaków

  Cyfrowe bliźniaki procesów symulują i analizują zachowanie procesów fizycznych lub systemów. Służą do monitorowania, sterowania i optymalizacji działania złożonych systemów, takich jak zakłady produkcyjne, łańcuchy dostaw i sieci energetyczne. Cyfrowe bliźniaki procesów umożliwiają organizacjom wizualizację, symulację i analizę procesów w czasie rzeczywistym, ułatwiając podejmowanie lepszych decyzji i optymalizację wydajności.

 3. Cyfrowe bliźniaki systemu

  Cyfrowe bliźniaki systemu replikują całe systemy lub ekosystemy w środowisku cyfrowym. Integrują one wiele cyfrowych bliźniaków produktów, procesów i innych komponentów, aby kompleksowo symulować zachowanie złożonych systemów. Cyfrowe bliźniaki systemowe służą do modelowania i analizowania systemów na dużą skalę, takich jak inteligentne miasta, sieci transportowe i kompleksy przemysłowe.

Co to są wykonywalne cyfrowe bliźniaki?

W przeciwieństwie do tradycyjnych cyfrowych bliźniaków, które są używane głównie do monitorowania i analizy, wykonywalne cyfrowe bliźniaki są aktywnymi, dynamicznymi modelami, które mogą reagować na dane wejściowe, symulować scenariusze i podejmować decyzje autonomicznie lub z udziałem człowieka. Wykonywalna cyfrowa reprezentacja bliźniacza (lub xDT). Mówiąc prościej, xDT to cyfrowy bliźniak na chipie. xDT wykorzystuje dane z (stosunkowo) niewielkiej liczby czujników wbudowanych w produkt fizyczny do przeprowadzania symulacji w czasie rzeczywistym przy użyciu modeli zredukowanego rzędu. Na podstawie tych niewielkich liczb czujników może przewidzieć stan fizyczny w dowolnym punkcie obiektu (nawet w miejscach, w których niemożliwe byłoby umieszczenie czujników).

Symulacja i interakcja w czasie rzeczywistym

Wykonywalne cyfrowe bliźniaki (xDT) są w stanie symulować zachowanie i wydajność fizycznego zasobu lub systemu w czasie rzeczywistym. Mogą reagować na dane wejściowe, symulować różne warunki pracy i dynamicznie wchodzić w interakcje z systemami zewnętrznymi lub użytkownikami.

Autonomia i podejmowanie decyzji

Wykonywalne cyfrowe bliźniaki (xDT) mogą podejmować decyzje autonomicznie w oparciu o predefiniowane reguły, algorytmy lub modele uczenia maszynowego. Mogą analizować dane, przewidywać wyniki i podejmować działania w celu optymalizacji wydajności lub reagowania na zmieniające się warunki.

Sterowanie w pętli zamkniętej

Wykonywalne cyfrowe bliźniaki (xDT) często działają w systemie sterowania w pętli zamkniętej, w którym dane w czasie rzeczywistym z czujników i elementów wykonawczych są przekazywane z powrotem do wirtualnego modelu w celu dostosowania parametrów, optymalizacji wydajności i utrzymania pożądanych warunków pracy.

Analiza predykcyjna i optymalizacja

Wykonywalne cyfrowe bliźniaki (xDT) wykorzystują analizy predykcyjne i techniki optymalizacji do prognozowania przyszłych zachowań, identyfikowania potencjalnych problemów lub możliwości oraz zalecania działań mających na celu poprawę wydajności lub ograniczenie ryzyka.

Integracja z technologiami IoT i AI

Wykonywalne cyfrowe bliźniaki (xDT) wykorzystują czujniki Internetu rzeczy (IoT), łączność i algorytmy sztucznej inteligencji (AI) do zbierania danych w czasie rzeczywistym, analizowania złożonych wzorców i podejmowania świadomych decyzji. Mogą również obejmować modele uczenia maszynowego do zachowań adaptacyjnych i ciągłego doskonalenia.

Dynamiczna adaptacja i uczenie się

Wykonywalne cyfrowe bliźniaki (xDT) są w stanie uczyć się na podstawie doświadczeń i dostosowywać się do zmian w środowisku lub warunkach operacyjnych w czasie. Mogą stale aktualizować swoje modele, parametry i strategie w oparciu o nowe dane i informacje zwrotne.

Wykonywalne cyfrowe bliźniaki znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym w produkcji, energetyce, transporcie, opiece zdrowotnej i inteligentnych miastach. Umożliwiają konserwację predykcyjną, autonomiczną pracę, optymalizację procesów i wspomaganie decyzji w złożonych systemach, w których monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym mają kluczowe znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, wykonywalne cyfrowe bliźniaki stanowią kolejny krok w ewolucji technologii cyfrowych bliźniaków, oferując rozszerzone możliwości symulacji w czasie rzeczywistym, podejmowania decyzji i optymalizacji zasobów fizycznych i systemów. Wykonywalny cyfrowy bliźniak to zaawansowana forma cyfrowego bliźniaka, która nie tylko reprezentuje wirtualną replikę fizycznego zasobu lub systemu, ale także ma możliwość wykonywania, symulowania i interakcji z wirtualnym modelem w czasie rzeczywistym.

Modele oparte na fizyce

Wykonywalny cyfrowy bliźniak oparty na fizyce opiera się na modelach matematycznych, które opisują fizyczne zachowanie replikowanego systemu. Modele te są zazwyczaj oparte na podstawowych zasadach fizyki, takich jak mechanika, termodynamika, dynamika płynów, elektromagnetyzm i tak dalej. Rozwiązując równania, które rządzą tymi zjawiskami fizycznymi, cyfrowy bliźniak może symulować zachowanie systemu świata rzeczywistego w środowisku wirtualnym.

Symulacja procesów fizycznych

Cyfrowy bliźniak symuluje procesy fizyczne i interakcje w systemie przy użyciu modeli opartych na fizyce. Pozwala to przewidzieć, jak system będzie się zachowywał w różnych warunkach pracy, wejściach i scenariuszach.

Symulacja w czasie rzeczywistym

Wykonywalny cyfrowy bliźniak oparty na modelach fizycznych może symulować zachowanie systemu fizycznego w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Umożliwia to dynamiczną interakcję i podejmowanie decyzji w oparciu o aktualny stan systemu i jego otoczenia.

Sterowanie w pętli zamkniętej

Wykonywalne cyfrowe bliźniaki oparte na fizyce często działają w systemie sterowania w pętli zamkniętej, w którym dane w czasie rzeczywistym z czujników i siłowników są wykorzystywane do dostosowywania parametrów symulacji i kontrolowania zachowania wirtualnego modelu. Dzięki temu cyfrowy bliźniak może utrzymać pożądane warunki pracy i zoptymalizować wydajność.

Walidacja i weryfikacja

Modele oparte na fizyce używane w wykonywalnych cyfrowych bliźniakach muszą zostać zweryfikowane i zweryfikowane, aby zapewnić ich dokładność i niezawodność. Wiąże się to z porównaniem wyników symulacji z rzeczywistymi pomiarami i danymi eksperymentalnymi w celu potwierdzenia, że cyfrowy bliźniak dokładnie odzwierciedla system fizyczny.

Chociaż modelowanie oparte na fizyce jest powszechnie stosowane w wykonywalnych cyfrowych bliźniakach, należy pamiętać, że inne podejścia do modelowania, takie jak modelowanie oparte na danych, modele empiryczne lub modele hybrydowe łączące fizykę i techniki oparte na danych, mogą być również stosowane w zależności od konkretnych wymagań i ograniczeń aplikacji.

Dowiedz się więcej

Cyfrowe bliźniaki są wykorzystywane w różnych branżach, w tym w produkcji, opiece zdrowotnej, transporcie i energetyce, w celu optymalizacji wydajności, monitorowania operacji i ułatwiania podejmowania decyzji.

Cyfrowa produkcja w przemyśle

Cyfrowy bliźniak produkcji pomaga producentom tworzyć nowe modele biznesowe, usprawniać współpracę między zespołami i organizacjami, usprawniać procesy, podnosić jakość produktów i produkcji oraz skracać czas wprowadzania produktów na rynek.

Cyfrowy bliźniak w produkcji

Umożliwiaj produkcję dzięki cyfrowemu bliźniakowi, aby połączyć inteligencję w czasie rzeczywistym z połączonymi maszynami na hali produkcyjnej, umożliwiając im organizację i wykonywanie całej produkcji w wydajny sposób.

Uwolnij moc cyfrowego bliźniaka

Zespół ten wykorzystał portfolio Siemens Xcelerator do zaprojektowania, przeanalizowania i zweryfikowania jednorazowego zespołu, który może być wytwarzany addytywnie i bezpiecznie podłącza dwóch pacjentów do jednego respiratora.