Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?

ISO 9001

ISO 9001 to międzynarodowa norma, która określa wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością (QMS).

Co to jest ISO 9001?

Producenci muszą codziennie przestrzegać i stosować kilka norm, metod i systemów, a ISO 9001 jest jednym z nich najważniejszym. W rzeczywistości normy takie jak IATF 16949 odnoszą się do ISO 9001, więc producenci przestrzegający IATF 16949 muszą również osiągnąć zgodność z IS0 9001. Wielu producentów OEM uważa certyfikację ISO 9001 za niezbędny element zatwierdzenia przez sprzedawcę lub dostawcę.

Ze względu na najnowszą aktualizację norma ta jest określana jako ISO 9001:2015. Niniejsza wersja zastępuje normę ISO 9001:2008 i ma zastosowanie do szerszego zakresu branż. Jedną z najważniejszych zmian w normie w wersji z 2015 r. jest to, że model systemu zarządzania jakością ISO 9001 opiera się na informacjach od klientów oraz od organów regulacyjnych, działów wewnętrznych, otaczającej społeczności i innych zainteresowanych stron.

Producenci używają oprogramowania ISO 9001 w celu wykazania zgodności z normą ISO 9001. Wymaga to audytu, udokumentowanego w raporcie, weryfikującego, czy producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.

Zamiast określać wymagania dla samego produktu lub procesu, ISO 9001 ustanawia dobre praktyki zarządzania, które skutkują stałą jakością każdego produktu lub usługi, do której ma zastosowanie. W ramach tych dobrych praktyk zarządzania, ISO 9001:2015 wymaga od najwyższego kierownictwa firmy wykazania się przywództwem we wdrażaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001, w tym proaktywnej integracji systemu zarządzania jakością z codzienną działalnością.

Powiązane produkty: Jakość Opcenter | Teamcenter Zarządzanie jakością i zgodnością

Person on a factory floor, looking at a tablet.

Zrozum korzyści

Norma ISO 9001 ma na celu pomóc firmom zmniejszyć ryzyko i zwiększyć zadowolenie klientów poprzez zwiększenie spójności jakości ich produktów.

Ulepszone operacje

Zapewnienie stałej jakości produktów lub usług poprzez ustanowienie i egzekwowanie dobrych praktyk zarządzania.

Redukcję ilości odpadów,

Kładź nacisk na skuteczne zarządzanie ryzykiem i wdrażaj procedury jakościowe, minimalizując w ten sposób błędy i nieefektywność procesów produkcyjnych.

Lepsza reputacja firmy

Wykaż się zaangażowaniem w zarządzanie jakością, co zwiększa satysfakcję klientów i zaufanie do spójności produktów lub usług.

Zgodność z normą ISO 9001 i zarządzanie ryzykiem

Aktualizacja ISO 9001:2015 kładzie nacisk na myślenie oparte na ryzyku. Standard definiuje ryzyko jako wpływ niepewności na oczekiwany wynik. Niepewność oznacza, że zmienność procesów produkcyjnych występuje z powodu dużej liczby zmiennych – ustawień sprzętu, warunków otoczenia, pracowników, właściwości surowców, charakterystyki towarów przychodzących i wielu innych.

Należy ocenić dwa aspekty każdego ryzyka: prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz wpływ, jaki ryzyko ma na jakość. Niektóre zdarzenia niskiego ryzyka mogą mieć istotne skutki, a niektóre zdarzenia wysokiego ryzyka mają niewielki wpływ. Norma ISO 9001 wymaga od producentów zbadania obu wektorów. Zgodnie z normą ISO 9001 producenci oceniają ryzyko zgodnie z częstotliwością i dotkliwością oraz wdrażają działania zapobiegawcze w celu jego kontroli.

Po uzyskaniu certyfikatu ISO 9001 producenci utrzymują swój system zarządzania jakością ISO 9001, wdrażając zadania, które mogą być zorganizowane zgodnie z modelem Deminga "Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj". Proces certyfikacji obejmuje planowanie procedur jakościowych w celu zmniejszenia ryzyka i zarządzania nim; Producenci muszą wdrożyć te procedury, aby z nich skorzystać.

Obszary wdrożenia, które przyczyniają się do dobrego zarządzania ryzykiem, obejmują szkolenia, monitorowanie i ocenę dostawców oraz działania związane z satysfakcją klienta, takie jak zarządzanie problemami i reklamacjami. Skuteczne oprogramowanie ISO 9001 obejmuje wszystkie te obszary.

Powiązane treści

Opcenter Quality

Wykorzystaj system zarządzania Opcenter Quality, aby zorganizować całościowy cykl życia produktu wysokiej jakości, zarządzając złożonością procesów planowania, kontrolowania i monitorowania oraz jakości korporacyjnej.

Zarządzanie jakością

Przy użyciu systemów zarządzania jakością można obniżyć koszty i osiągnąć wysoki poziom zadowolenia klienta.

Standardy jakości

Zasady stojące za standardami jakości produkcji.