1. Home

Normy kvality

Normy kvality jsou souborem správných postupů správy, které podporují konzistentní výrobu a stav výrobků.

Co jsou normy kvality?

Normy kvality jsou správné postupy správy, metody, systémy, požadavky a specifikace stanovené poradními skupinami v odvětví, které pomáhají výrobcům dosáhnout a prokázat stálou kvalitu výroby a výrobků. Některé normy kvality je možné použít pro široké spektrum výrobních společností a společností nabízejících služby, zatímco jiné jsou specifické pro dané odvětví.

Související produkty: Řešení Opcenter Quality | Řešení Teamcenter Quality a dodržování předpisů

supervisor-and-factory-workers-checking-product-quality-standards

Výhody norem kvality

Výrobní společnosti, které usilují o certifikaci a následné udržování svých systémů a postupů správy kvality, téměř vždy zlepšují výsledky kvality svých úkonů a mohou také zvýšit efektivitu a snížit náklady.

Vyšší spokojenost zákazníků

Zajistěte, aby výrobci chápali a plnili potřeby zákazníků, neustále zlepšovali procesy, efektivně zapojovali zaměstnance a přijímali rozhodnutí založená na důkazech, což jim umožní dodávat konzistentní a vysoce kvalitní výrobky

Zlepšení bezpečnosti výrobků a výroby

Standardizace metod, procesů a dokumentace zajišťuje dodržování předpisů a podporuje kulturu zaměřenou na bezpečnost při navrhování a výrobě výrobků.

Zajištění dodržování předpisů

Poskytněte strukturovaný rámec, který podporuje konzistenci a soulad s průmyslovými předpisy.

Snížení počtu chyb a stažení z trhu

Zaveďte standardizované procesy, důkladnou dokumentaci a kulturu neustálého zlepšování, která zajistí konzistentní kvalitu výrobků a dodržování předpisů.

Podpora globalizovaného trhu

Podporujte mezinárodní důvěru prostřednictvím dodržování uznávaných a standardizovaných zásad v oblasti správy kvality.

Dosažení výhody oproti konkurenci

Prokažte závazek k dodržování vysokých standardů, zajistěte konzistentní kvalitu výrobků a splňte očekávání zákazníků, čímž posílíte důvěru a preference na trhu.

Některé z nejrozšířenějších norem kvality

ISO 9000 a ISO 9001 – ISO 9000 je skupina norem vydávaná Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a ISO 9001 je norma v rámci skupiny ISO 9000. Obě normy stanovují správné postupy pro systémy pro správu kvality (QMS).

IATF 16949 – Norma IATF 16949, kterou vypracovali členové Mezinárodní pracovní skupiny pro automobilový průmysl (IATF) a kterou schválila a zveřejnila organizace ISO, definuje požadavky na systémy pro správu kvality používané v automobilovém průmyslu.

IAQG 9100 – Mezinárodní skupina pro kvalitu v letectví a kosmonautice (IAQG) stanovila normy pro systémy pro správu kvality pro společnosti v oblasti letectví, kosmonautiky a obrany. Stejně jako norma IATF 16949 stojí i norma IAQG 9100 na normě ISO 9001, takže soulad s první z nich znamená soulad s druhou.

IRIS – Mezinárodní norma pro železniční průmysl (IRIS) zavádí celosvětový systém hodnocení výsledků kvality výrobců dodávajících pro železniční průmysl.

FDA 21 CRF Part 11 – Tato norma amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), běžně označovaná jako Part 11, se vztahuje na odvětví regulovaná úřadem FDA, včetně farmaceutického průmyslu, zdravotnických zařízení a diagnostických a biotechnologických společností. Stanovuje požadavky na kontrolu, validaci, audit a dokumentaci výrobního softwaru.

GMP/GLP – Normy Good Manufacturing Practices (GMP) a Good Laboratory Practices (GLP) jsou předpisy stanovené americkým úřadem FDA pro výrobce zdravotnických výrobků, zejména pro ty, kteří využívají laboratoře a procesní výrobu.

Zásady norem kvality výroby

Výrobci obecně navrhují normy kvality výroby s cílem standardizovat metody, prvky, systémy QMS, audity, certifikace, dokumentaci a další systémy. Výrobci používají tyto normy k zajištění jednotné kvality v celém odvětví a (často) na celém světě.

Zpočátku byly důvodem k vypracování některých norem kvality obavy ze značného počtu stížností spotřebitelů.

Normy kvality výroby se vyvíjely směrem k méně flexibilním postupům než specifikace a směrnice. Tento přístup ponechává rozhodnutí v rukou jednotlivých výrobních společností, které se rozhodnou, jak nejlépe normu implementovat s ohledem na specifika svého provozu.

Norma ISO 9000:2015, ze které vychází mnoho norem kvality, uvádí sedm zásad pro správu kvality, které mají vést společnosti ke zlepšování:

  1. Zlepšování vztahů se zákazníky – pochopení potřeb a očekávání zákazníků, sladění cílů společnosti a těchto očekávání a následné usilování o spokojenost zákazníků prostřednictvím plnění/překračování jejich požadavků a budování vztahů se zákazníky
  2. Vedení – zavádění zásad vedení, včetně vize, stanovování cílů, modelování, důvěry, posílení pravomocí a uznání
  3. Zapojení lidí – investice do posílení postavení zaměstnanců, komunikace, odpovědnosti a uznání
  4. Procesní přístup – správa a vyhodnocování úkonů jako procesů s přidanou hodnotou vstupů, kroků a výstupů a také rozhraní s jinými procesy
  5. Zlepšování – plánování, zavádění a měření zlepšování výkonnosti a schopností společnosti a uznávání úspěšných zlepšení
  6. Rozhodování založené na důkazech – důraz na sběr a analýzu dat, vhodně vyvážené praktickými zkušenostmi
  7. Správa vztahů – správa dodavatelského řetězce a spolupráce na zlepšování kvality

Další informace

Zdroje pro správu kvality

Systémy pro správu kvality (QMS) dokáží identifikovat potenciální problémy dříve, než se negativně projeví na kvalitě, protože jsou integrovány jako součást kvalitativního procesu v uzavřené smyčce.

Normy kvality

Normy kvality jsou soubory správných postupů správy, metod, systémů, požadavků a průmyslových specifikací.