Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Planowanie zagregowane

Planowanie zagregowane to metoda opracowywania ogólnego planu produkcji, która zapewnia nieprzerwaną produkcję w zakładzie.

Co to jest planowanie zagregowane?

Zagregowane planowanie produkcji jest zwykle stosowane w okresie od 3 do 18 miesięcy. Planowanie zagregowane obejmuje wszystkie działania produkcyjne w zakładzie (lub w przypadku dużych przedsiębiorstw w kilku zakładach), a nie tylko poszczególne serie produkcyjne lub wytwarzanie pojedynczych produktów. Z tego powodu zagregowane planowanie produkcji pomaga producentom optymalizować wykorzystanie zasobów pomimo znacznych wahań popytu na poszczególne produkty, które wynikają ze zmian w zamówieniach klientów, dynamice łańcucha dostaw i innych elementach.

Dla producentów korzystających z systemów cyfrowych w ekosystemie zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM) planowanie zagregowane jest funkcją zaawansowanego systemu planowania i harmonogramowania (APS). Metodologia umożliwia zagregowane planowanie produkcji za pomocą papierowych rozwiązań, arkuszy kalkulacyjnych lub własnego oprogramowania. Jednak rosnąca złożoność produktów, operacji produkcyjnych i łańcuchów dostaw znacznie zwiększyła różnorodność i ilość informacji, które można uwzględnić w planowaniu zagregowanym. W związku z tym producenci dążą do większego wykorzystania zaawansowanych systemów planowania i harmonogramowania dla swoich potrzeb w zakresie planowania zagregowanego.

Planowanie agregacji ma na celu zminimalizowanie kosztów operacyjnych poprzez dopasowanie zapotrzebowania produkcyjnego do zdolności produkcyjnych. Zagregowany plan określa, jakie materiały i inne zasoby są potrzebne i kiedy należy je pozyskać, aby zminimalizować koszty. Idealnym rezultatem planowania agregatów jest maksymalizacja produktywności zakładu przy możliwie najniższych kosztach dla producenta.

Powiązane produkty: Opcenter Advanced Planning and Scheduling

aggregate-planning-640x360

Zrozum korzyści

Realizując strategiczne cele planowania kruszywa, producent może zrównoważyć krótko- i długoterminowe wymagania produkcyjne oraz zoptymalizować produktywność i zyski.

Stabilizuje wysiłki produkcyjne

Zapewnij spójny i zrównoważony przepływ pracy, minimalizując zakłócenia i optymalizując wykorzystanie zasobów.

Ułatwia szczupłą produkcję

Usprawnij procesy produkcyjne, zmniejsz ilość odpadów i zwiększ wydajność, przyczyniając się do bardziej zasobooszczędnej i ekonomicznej eksploatacji.

Optymalizuje wykorzystanie przestrzeni i zasobów

Promuj efektywne wykorzystanie zakładów produkcyjnych i zasobów, minimalizując bezczynne moce produkcyjne i związane z nimi koszty.

Obniża koszty operacyjne

Dostosuj produkcję do popytu, minimalizując niepotrzebne wydatki związane z niewykorzystanymi zasobami lub nadmiernymi zapasami

Poprawia terminowość dostaw

Synchronizuj produkcję z popytem, minimalizując opóźnienia i optymalizując realizację zamówień klientów.

Poprawia relacje w łańcuchu dostaw

Wspieranie współpracy i koordynacji między zainteresowanymi stronami, przyczyniając się do poprawy komunikacji i szybkości reagowania w całym łańcuchu dostaw

Jak działa oprogramowanie do planowania agregatów

Mając na uwadze podstawowe cele, jakimi są minimalizacja kosztów i maksymalizacja zysków, cele strategiczne planowania zagregowanego obejmują:

Minimalizacja inwestycji w zapasy – oprogramowanie do planowania agregatów optymalnie równoważy wysiłki mające na celu zminimalizowanie kosztów zarządzania zapasami i magazynowania z wysiłkami mającymi na celu zapewnienie wystarczających zapasów, aby zaspokoić zarówno niezależne, jak i zależne zapotrzebowanie poprzez planowanie zasobów materiałowych.

Minimalizacja zapotrzebowania na siłę roboczą i jej fluktuacji – oprogramowanie do planowania zagregowanego wykorzystuje dane z prognoz popytu i planowania zasobów materiałowych do obliczania optymalnego planu siły roboczej – takiego, który równoważy koszty wdrażania/zwolnień spowodowanych fluktuacją siły roboczej z kosztem bezczynności pracowników i/lub nadgodzin.

Maksymalizacja wskaźników produkcji przy jednoczesnej minimalizacji wahań — oprogramowanie do planowania zagregowanego analizuje zdolność produkcyjną w porównaniu z prognozami popytu, aby zmaksymalizować ogólną wydajność produkcji przy jednoczesnym uniknięciu okresów bezczynności.

Maksymalizacja wykorzystania obiektów i sprzętu produkcyjnego — oprogramowanie do planowania zagregowanego uwzględnia dostępne urządzenia produkcyjne i obiekty oraz dąży do maksymalnego wykorzystania w zagregowanym okresie planowania. Aby osiągnąć te cele, oprogramowanie do planowania zagregowanego może wykorzystywać jedno z dwóch podejść lub kombinację obu podejść. Podejście "chase" ma na celu dopasowanie mocy produkcyjnych do popytu. Dzięki takiemu podejściu producent dostosowuje zaopatrzenie i dostępność zasobów, aby nadążyć za wahaniami w zamówieniach klientów (lub produkcji na magazyn). Takie podejście umożliwia producentowi zminimalizowanie poziomu zapasów i maksymalizację wykorzystania zasobów. Mimo to producent musi zmagać się z kosztami związanymi z dostosowaniem mocy produkcyjnych: na przykład z wdrażaniem i zwalnianiem pracowników lub niewykorzystaną powierzchnią.

Z drugiej strony, podejście poziomowe do zagregowanego planowania produkcji pozwala uniknąć kosztów dostosowań, utrzymując stałe tempo produkcji. Oznacza to, że producent gromadzi zapasy w okresach mniejszego popytu, aby móc realizować zamówienia w okresach szczytowego zapotrzebowania. Alternatywnie, producent może utrzymać stały poziom siły roboczej i zdolności produkcyjnych oraz zwiększyć wydajność w okresach wysokiego popytu. W obu przypadkach podejście poziomowe napotyka koszty związane z zarządzaniem zapasami, bezczynnymi zdolnościami produkcyjnymi, bezczynnością pracowników i nadgodzinami oraz innymi wydatkami związanymi z wahaniami wykorzystania zasobów.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter scheduling trial

Dowiedz się, jak łatwo jest od razu skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi

Zapewnij cyfrowe przedsiębiorstwo dzięki zaawansowanym w branży aplikacjom do zarządzania operacjami produkcyjnymi

Zarządzanie operacyjne

Nasze rozwiązanie do planowania i harmonogramowania pozwala na stworzenie wydajnej i szybko reagującej fabryki, która dostarcza produkty wysokiej jakości i zapewnia sukces rynkowy.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

Zmniejsz poziom zapasy, skróć cykle produkcyjne i zwiększ poziom usług oferowanych klientom.