Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Planowanie zdolności produkcyjnych

Planowanie zdolności produkcyjnych optymalizuje wskaźniki produkcji, oceniając możliwości zasobów w stosunku do popytu, zapewniając wykonalne harmonogramy, zwiększając wydajność i wskazując wąskie gardła wymagające poprawy.

Co to jest planowanie zdolności produkcyjnych?

Tworzenie planu zdolności produkcyjnych oznacza analizę tempa produkcji w stosunku do zamówień klientów i przewidywanego popytu oraz sporządzenie planu maksymalizacji rzeczywistej wydajności. Metodę tę można również nazwać "planowaniem ograniczonych zdolności produkcyjnych", ponieważ pomaga producentom uwzględnić ograniczenia istniejących zasobów produkcyjnych podczas opracowywania planów i harmonogramów produkcji.

Jednym z powodów planowania zdolności produkcyjnych jest zapewnienie, że plany i harmonogramy produkcji są realistyczne i nie przekraczają dostępnych mocy produkcyjnych ani nie naruszają żadnych zasad lub ograniczeń produkcyjnych. Pracując w ramach maksymalnych limitów wydajności, producenci unikają warunków, które powodują przyspieszone planowanie, nadmierne zapasy w toku, niedotrzymywanie terminów dostaw i niezadowolenie klientów.

Innym celem planowania zdolności produkcyjnych jest maksymalizacja wydajności produkcji. Tak jak analiza i planowanie mocy produkcyjnych pomagają firmom uniknąć problemów z nadwyżką mocy produkcyjnych, pomagają również zminimalizować warunki niedostatecznej wydajności. Oznacza to, że planowanie zdolności produkcyjnych może być wykorzystywane do optymalizacji planów i harmonogramów produkcji w celu zminimalizowania strat związanych z bezczynnymi maszynami i personelem.

Planowanie zdolności produkcyjnych wymaga danych ze wszystkich aspektów operacji produkcyjnych: wydajności łańcucha dostaw, zapasów, kwalifikacji personelu, dostępności, zdolności produkcyjnej i harmonogramu konserwacji dla każdej maszyny produkcyjnej lub stacji roboczej i innych.

To złożone zapotrzebowanie na planowanie zdolności produkcyjnych jest łatwo obsługiwane przez nowoczesne zaawansowane systemy planowania i harmonogramowania (APS). Systemy APS traktują planowanie zdolności produkcyjnych jako proces dynamiczny. Zamiast przeprowadzać analizę zdolności produkcyjnych i generować plany produkcyjne w oparciu o statyczną "migawkę" zmiennych wymienionych powyżej, oprogramowanie APS uwzględnia zmiany i wpływ, jaki każda zmiana ma na inne zmienne w ramach schematu planowania zdolności wyczerpanych.

Powiązane produkty: Zaawansowane planowanie Opcenter | Zaawansowane planowanie Opcenter

manufacturing-cost-control-is1445457949-feature-640x360

Zrozum korzyści

Ponieważ zapewnia planistom produkcji wgląd w rzeczywisty przepływ pracy, produkcję w toku, zapasy, personel i nie tylko, planowanie zdolności produkcyjnych umożliwia optymalizację planowania i harmonogramu, która pomaga zwiększyć produktywność.

Zwiększone wykorzystanie zasobów

Zoptymalizuj harmonogramy produkcji, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, minimalizując czas przestoju i zwiększając ogólną produktywność.

Lepsza terminowość dostaw

Dostosuj harmonogramy produkcji do dostępnych zasobów, zapewniając terminową realizację zamówień bez przekraczania ograniczeń wydajności.

Wyższe marże

Zoptymalizuj alokację zasobów, zmniejsz ilość odpadów i popraw wydajność, aby obniżyć koszty produkcji i zwiększyć rentowność.

Kluczowe możliwości planowania zdolności produkcyjnych

Jako zestaw funkcji w zaawansowanym oprogramowaniu do planowania i harmonogramowania, planowanie zdolności produkcyjnych oferuje następujące możliwości:

Modelowanie analityczne - Analiza zdolności produkcyjnych wykorzystuje zaawansowane algorytmy do dokładnego śledzenia zmiennych zamówień i produkcji oraz obliczania wpływu zmian na planowanie zdolności produkcyjnych.

Modelowanie symulacyjne — możliwość uruchamiania scenariuszy "co jeśli" jest narzędziem, które umożliwia planistom produkcji określenie wpływu na przepływ pracy i produktywność zmian w alokacji zasobów, dystrybucji, kolejności zamówień i tak dalej.

Uwzględnienie rzeczywistej wydajności — wstępna analiza wydajności daje dość dokładne szacunki wydajności, które uwzględniają wydajność znamionową i czynniki, takie jak czas konfiguracji, przestoje konserwacyjne, przezbrojenia, operacje czyszczenia i inne. Uwzględnia również kwestie systemowe, takie jak czas potrzebny na przeniesienie pracy w toku z jednej stacji przetwarzania do drugiej. Częścią równania muszą być również różnice wynikające z czynników ludzkich, takie jak różnice w czasie, w którym zestaw zadań zajmuje różnym operatorom. W miarę pojawiania się rzeczywistej produkcji, planowanie wydajności oparte na APS koryguje te szacunki o wartości rzeczywiste. Im bardziej złożona sekwencja produkcyjna, tym ważniejsza staje się ta cecha. Szacunki, które różnią się zaledwie o kilka punktów procentowych, mogą zaburzyć synchronizację i wydłużyć czas oczekiwania między procesami produkcyjnymi.

Identyfikacja wąskich gardeł — ponieważ umożliwia planistom wizualizację cyklu produkcyjnego i sprawdzenie, gdzie gromadzi się produkcja w toku lub gdzie stacje robocze czekają na wykonanie swoich operacji, planowanie zdolności produkcyjnych oparte na APS identyfikuje wąskie gardła produkcyjne. Oprogramowanie uwzględnia takie wąskie gardła w planach i harmonogramach, a następnie dostosowuje się, gdy producent realokuje (lub inwestuje w nowe) zasoby, aby odciążyć każde wąskie gardło.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter APS trial

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji Opcenter Scheduling Standard: Dowiedz się, jak łatwo jest natychmiast skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.

Dowiedz się więcej

Opcenter APS

Optymalizacja planowania i harmonogramowania produkcji za pomocą naszej rodziny produktów z rodziny zaawansowanych programów do planowania i harmonogramowania (APS) zapewnia wydajną produkcję, minimalizuje przestoje i poprawia obsługę klienta.