1. Home

Konfiguracja zasobów fizycznych

Konfiguracja zasobów fizycznych to kompleksowy, wykonywalny cyfrowy bliźniak. Dostarcza bieżących informacji na temat składu i struktury zarządzanego przedmiotu lub zasobu

Co to jest konfiguracja zasobów fizycznych?

Konfiguracja zasobów fizycznych obejmuje wszystkie komponenty mechaniczne i elektryczne/elektroniczne produktu, oprogramowanie oraz dokumentację, a także historię zmian konfiguracji produktu podczas jego eksploatacji. Dane konfiguracji zasobów fizycznych mogą obejmować dokumentację techniczną niezbędną do wykonania czynności serwisowych oraz informacje o materiałach serwisowych, takich jak części i zestawy.

Celem tworzenia i monitorowania konfiguracji zasobów fizycznych jest uproszczenie procesu wsparcia i serwisowania produktów o wysokiej wartości wdrożonych u klienta. Oprogramowanie do zarządzania zasobami fizycznymi zarządza złożoną siecią informacji związanych z konfiguracją zasobów fizycznych, zmniejszając koszty i czas tworzenia oraz dostarczania istotnej dokumentacji serwisowej, a jednocześnie poprawiając jakość i efektywność informacji. Dzięki temu wszyscy uczestnicy procesu mają zagwarantowany dostęp do bieżącej konfiguracji serwisowanych zasobów fizycznych.

Konfiguracja zasobów fizycznych jest również kluczowym zbiorem informacji wykorzystywanych przez oprogramowanie do zarządzania cyklem życia usług (SLM) w celu zapewnienia terminowego i prawidłowego serwisu produktów w okresie ich eksploatacji. Funkcje zarządzania zasobami serwisowymi (SAM, ang. service asset management) tego oprogramowania stanowią otwarty ekosystem, który udostępnia konfiguracje zasobów fizycznych producentom OEM, klientom i osobom trzecim uczestniczącym w procesie serwisowania zarządzanych zasobów.

Dokładna dokumentacja konfiguracji zasobów fizycznych dla szerokiej gamy wytwarzanych produktów jest niezbędna, szczególnie w odniesieniu do złożonych produktów charakteryzujących się stosunkowo długim cyklem życia: sprzętu, maszyn, urządzeń, pojazdów itp. Portfolio produkcyjne wielu z tych produktów powiększyło się w ostatnich latach o dużą liczbę wersji, w tym różne konfiguracje fizyczne i geometrie, różne konfiguracje oprogramowania i sprzętu, różne komponenty i złożenia oraz inne warianty. Aby umożliwić prawidłowe serwisowanie tych zasobów przez cały okres ich eksploatacji, konfiguracja zasobów fizycznych monitoruje ich stan i aktualizuje konfigurację podczas instalacji, wdrożenia, konserwacji, napraw i modernizacji.

Powiązane produkty: Teamcenter

Pracownik w magazynie

Poznaj korzyści

Monitorując konfiguracje zasobów fizycznych, producenci i firmy serwisowe są w stanie zapewnić terminową i odpowiednią obsługę serwisową zasobów u klienta, co zwiększa ich wydajność i efektywność oraz wydłuża czas ich eksploatacji.

Usprawnione zarządzanie zasobami

Widoczność i identyfikowalność seryjnie wytwarzanych zasobów wraz z ich bieżącą konfiguracją eksploatacyjną.

Dostęp do spójnych, bieżących informacji

Widoczność zdarzeń serwisowych i pętle zamknięte informacji zwrotnych od zespołów serwisowych dostarczają cennych informacji na potrzeby projektowania pod kątem serwisowania.

Skuteczniejsze planowanie wpływu

Ogranicz przestoje zasobów i nieefektywne działania serwisowe, zapewniając dłuższy czas eksploatacji zasobów na liniach produkcyjnych.

Jak działa oprogramowanie do obsługi konfiguracji zasobów fizycznych

Konfiguracje zasobów fizycznych zapewniają ramy definiowania bieżącego stanu zarządzanego zasobu w miarę jego ewolucji podczas eksploatacji. Dokładny wgląd w konfigurację zasobów fizycznych zależy od ścisłego powiązania między dwiema listami materiałowymi (BOM). Serwisowa lista BOM (sBOM) jest neutralną reprezentacją produktu zawierającą zestawem definicji OEM związanych z serwisem, fizyczna lista BOM stanowi z kolei odzwierciedlenie konkretnego zasobu. Dzięki ich powiązaniu fizyczna konfiguracja zasobów zapewnia technikom serwisowym dostęp do bieżących i kontekstowych danych zasobu. System zarządzania cyklem życia usług może wykorzystywać dane konfiguracji zasobów fizycznych do wypełniania dokumentów serwisowych i aktualizowania fizycznej listy BOM oraz innych list i protokołów związanych z serwisem.

Konfiguracje zasobów fizycznych obejmują następujące dane:

  • Kontekstowe dane projektowe – wymagania projektowe, zweryfikowane konfiguracje, wymagania serwisowe, historia zmian i specyfikacje projektu
  • Kompleksowe opisy – istotne dane konfiguracji przedstawiające stan zaprojektowany, wytworzony i serwisowany fizycznego zasobu
  • Pełna historia zasobu – historia wszystkich zasobów i ich identyfikowalnych systemów, zespołów i komponentów
  • Informacje techniczne – zapewniające identyfikowalność każdego zasobu, informacje o charakterystyce cyklu życia, możliwościach zastosowania i użytkowania

Rozpocznij od bezpłatnej wersji próbnej

Screen capture of Teamcenter Assembly Planner

Service Lifecycle Management

Teamcenter Service Lifecycle Management can maximize your asset uptime, improve first-time-fixed rates, extend asset life, reduce turn-around times, minimize inventory costs, and ultimately ensure customer satisfaction.

Dowiedz się więcej

Blog dotyczący cyklu życia usług

Generuj większą wartość dla klienta dzięki zarządzaniu cyklem życia usług.

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia usług

Zwiększenie efektywności inżynierii serwisu przyczynia się do wyższych zysków.