Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie Preactor

SIMATIC IT Preactor advanced planning and scheduling (APS), obecnie część Opcenter, poprawia synchronizację procesów produkcyjnych dzięki solidnym narzędziom do planowania i harmonogramowania. Umożliwia zwiększone wykorzystanie zasobów i terminowość dostaw, jednocześnie pomagając zmniejszyć poziom zapasów i odpadów.

Co to jest Preactor?

SIMATIC IT Preactor APS, obecnie część Opcenter, poprawia synchronizację procesów produkcyjnych dzięki solidnym narzędziom do planowania i harmonogramowania. Umożliwia zwiększone wykorzystanie zasobów i terminowość dostaw, jednocześnie pomagając zmniejszyć poziom zapasów i odpadów.

Oprogramowanie Preactor APS, umożliwiające producentom łatwe generowanie planów i harmonogramów, a następnie szybkie i inteligentne reagowanie na zmiany, stanowi filar portfolio firmy Siemens w zakresie zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM). Wraz z systemem realizacji produkcji (MES), oprogramowaniem do zarządzania jakością (QMS) i inteligencją produkcji, SIMATIC IT Preactor APS tworzy holistyczne rozwiązanie MOM, które łączy rozwiązania programowe dla przedsiębiorstw z automatyzacją hali produkcyjnej.

Obecnie pod parasolem Opcenter Advanced Planning and Scheduling , Preactor APS obejmuje systemy dostosowane do konkretnych potrzeb funkcjonalnych. SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) służy do planowania maszyn, linii produkcyjnych, zasobów, usług i logistyki. Preactor AS jest oferowany w wielu wersjach, aby sprostać specyficznym potrzebom każdego klienta, w tym Preactor AS Standard, Professional i Ultimate. SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) pomaga producentom w długo- i średnioterminowym planowaniu zarówno operacji produkcji na magazyn, jak i produkcji na zamówienie. SIMATIC IT Preactor Express może bezpłatnie korzystać z edycji rodziny rozwiązań do planowania i harmonogramowania produkcji Preactor. Wszystkie te systemy zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Funkcjonalność oprogramowania Preactor APS

Preactor APS wykorzystuje zaawansowaną matematykę do analizy i obliczania osiągalnych harmonogramów produkcji, biorąc pod uwagę szereg ograniczeń i reguł biznesowych. Takie podejście umożliwia planistom generowanie i ocenianie wielu scenariuszy. Bez tak potężnych narzędzi producenci mogą wykorzystywać godziny, a nawet dni do generowania harmonogramów za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Są one trudne do utrzymania, a jeśli nastąpi nieoczekiwana zmiana, trudno jest wygenerować nowy harmonogram. Preactor można dostosować i skonfigurować zgodnie z potrzebami bez zakłócania podstawowego kodu Preactor. Może być używany jako samodzielny system lub zintegrowany z oprogramowaniem korporacyjnym i MOM, w tym ERP, MES, aplikacjami do zbierania danych, prognozowania, planowania popytu i OEE. Najważniejsze cechy oprogramowania Preactor APS obejmują:

  • Planowanie na poziomie BOM — można rozwinąć planowaną listę składową (BOM), a następnie w ten sam sposób obliczany jest plan produkcji dla towarów niższego poziomu.
  • Planowanie oparte na wielu ograniczeniach — użytkownicy mogą stosować klasyfikację lub wagę do zamówień. Harmonogramowanie jest tworzone na podstawie dostępności zasobów, dodatkowych ograniczeń i materiałów wymaganych do realizacji zamówienia.
  • Zaawansowane modelowanie ograniczeń — można modelować reguły dotyczące współbieżnego użycia reguł, zaawansowanych ograniczeń współdziałania i innych zaawansowanych ograniczeń zasobów.
  • Zaawansowana obsługa materiałów — można zaimplementować reguły niestandardowe, aby zapewnić, że podzespoły i surowce są zużywane zgodnie z regułami biznesowymi. Alokacja materiałów określana jest na podstawie filtrów systemowych i rankingu danych.
  • Zaawansowana optymalizacja harmonogramu — dodatkowe reguły umożliwiają minimalizację czasów przezbrojeń i innych działań optymalizujących harmonogram.
  • Wizualizacja procesu montażu — Eksplorator materiałów generuje graficzny widok zależności materiałowych, a także wykresy poziomów zapasów w czasie.
  • Interaktywna wizualizacja harmonogramu — po utworzeniu wstępnego głównego harmonogramu produkcji (MPS) dane mogą być wyświetlane w postaci wykresów profilu zapasów i wykresów wykorzystania zdolności produkcyjnych. Harmonogram MPS można zmienić, klikając i przeciągając punkt na wykresie zapasów lub możliwości produkcyjnych, a produkcję konkretnego artykułu można przenieść z jednego okresu planowania do drugiego. Wszelkie zmiany są odzwierciedlane we wszystkich połączonych oknach wydruku i siatki.

Powiązane produkty: Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie Opcenter

Preactor 640x360

Zrozum korzyści

Harmonogramowanie i planowanie produkcji może być trudnym zadaniem, tym bardziej, że firmy produkcyjne rozwijają się, a ich linie produktów i zasoby rosną. Chociaż każda firma ma swój własny zestaw wymagań, oprogramowanie do planowania produkcji oferuje istotne korzyści wszystkim użytkownikom.

Zoptymalizować procesy produkcji

Zapewnienie wydajnych i usprawnionych procesów produkcyjnych, zwiększenie produktywności i wykorzystania zasobów oraz obniżenie kosztów produkcji.

Zmniejszenie opóźnień w dostawach spowodowanych opóźnieniami w produkcji

Popraw dokładność planowania produkcji, zmniejszając opóźnienia w produkcji i zwiększając terminowość dostaw.

Mniejsze nakłady pracy

Zyskaj bardziej niezawodne zarządzanie zmianami harmonogramu, usprawniając operacje i minimalizując obciążenie administracyjne związane z korektami.

Ograniczenie lub wyeliminowanie działań niewnoszących wartości dodanej

Zredukuj lub wyeliminuj działania nieprzynoszące wartości dodanej, takie jak konfiguracja lub czas oczekiwania, stosując zaawansowane algorytmy planowania, które analizują ograniczenia, reguły biznesowe i dostępność zasobów.

Otrzymuj alerty dotyczące proaktywnego zarządzania

Otrzymuj alerty, gdy popyt przekracza moce produkcyjne, aby zapobiec wąskim gardłom produkcyjnym i zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów.

Planowanie przyszłych wymagań dotyczących pojemności

Przewiduj i eliminuj potencjalne ograniczenia zasobów, aby zapewnić trwałą wydajność operacyjną i wzrost.

Oprogramowanie Preactor

Zaawansowane oprogramowanie do planowania Preactor AP

Zaawansowane oprogramowanie do planowania SIMATIC IT Preactor AP jest niezbędnym narzędziem planistycznym, które umożliwia producentom zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów we właściwych miejscach we właściwym czasie. Efektywne zakupy ekonomicznych ilości surowca i terminowe wykorzystanie tego surowca jest kluczem do ograniczenia jednego z największych problemów produkcyjnych: niepotrzebnie wysokich stanów magazynowych zarówno produktu gotowego, jak i surowców oraz możliwości osiągnięcia przez te zapasy daty przydatności do spożycia przed ich zsumowaniem.

Dzięki zaawansowanemu planowaniu Preactor planowanie może być realizowane w trybie ograniczonych lub nieskończonych wydajności, a okresy planowania mogą być dniami, tygodniami, miesiącami lub kombinacją wszystkich trzech. Parametry można ustawić dla każdego kodu towaru, co pozwala na różne obliczenia dla każdego z nich.

Używany w połączeniu z Preactor Advanced Scheduling, Preactor Advanced Planning może otrzymywać szczegółowe informacje o harmonogramie produkcji i zastępować planowany wolumen zaplanowanym wolumenem. Główny plan produkcji (MPS) można następnie ponownie obliczyć, wykorzystując plan produkcji jako podstawę dla nowych wyników.

W przypadku operacji produkcji na magazyn głównym czynnikiem wpływającym na planowanie planu jest zazwyczaj prognoza przyszłego popytu. Niestety, prognozowany popyt może się znacznie różnić ze względu na sezonowość, promocje, pogodę, wydarzenia specjalne i inne czynniki. Aby uniknąć tworzenia nierealistycznego MPS, w którym nie ma wystarczających mocy produkcyjnych, aby sprostać szczytom prognozy, Preactor Advanced Planning importuje aktualne poziomy zapasów oraz rzeczywiste i prognozowane zapotrzebowanie. Następnie bierze pod uwagę przybliżone moce produkcyjne, dane dotyczące pakietów, docelowe dni pokrycia zapasów, preferencje produkcyjne, minimalne/maksymalne ilości ponownego zamówienia, wielokrotności ponownego zamówienia, okres trwałości produktu i inne, aby zaproponować dokładny i osiągalny MPS. Korzystając z wydajności systemu kalendarzowego Preactor AP, wydajność produkcyjna (która może być określona na podstawie ilości, czasu trwania lub wagi) może być zmieniana w czasie. Dostępne moce produkcyjne ograniczają wielkość produkcji utworzonej w każdym okresie.

Po utworzeniu wstępnego planu planowania planu produkcji dane mogą być wyświetlane zarówno w postaci wykresów profilu zapasów, jak i wykresów wykorzystania zdolności produkcyjnych. Wykresy te są interaktywne, a każda zmiana dokonana na jednym z nich jest odzwierciedlana na wszystkich innych połączonych wykresach i oknach siatki.

W środowisku produkcji na zamówienie poziomy zapasów wyrobów gotowych i/lub półproduktów nie będą częścią kluczowych parametrów procesu, ale nadal będzie istniała potrzeba oceny wpływu przyszłych zmian popytu na proces produkcyjny. Preactor Advanced Planning wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Na przykład w przypadku złożonych zespołów w sektorze lotniczym i kosmicznym każdy gotowy element może mieć głębokie zestawienie komponentów i składać się z tysięcy pojedynczych komponentów. Jeśli którykolwiek z tych komponentów jest wytwarzany we własnym zakresie, współdzielą moce produkcyjne, tworząc złożoną relację między mocami produkcyjnymi a popytem.

W przypadku zmiany popytu, czy to pod względem ilości, czy terminów dostaw, Preactor AP może szybko ocenić, czy możliwe jest spełnienie nowych wymagań. Preactor AP może importować zmiany popytu i tworzyć nowy plan "co by było, gdyby". Planowana struktura produktu może zostać rozbita, tak aby punkt sprzedaży Preactor pokazywał, czy występują problemy z wydajnością. W przypadku wystąpienia problemów użytkownicy mogą interaktywnie współpracować z Preactor AP w celu stworzenia akceptowalnego MPS.

Zaawansowane oprogramowanie do planowania Preactor AS

Gama produktów Preactor AS została stworzona, aby zapewnić wszystkim użytkownikom dostęp do zaawansowanych funkcji. Cała gama obsługuje interaktywne planowanie z wieloma ograniczeniami. Każdy produkt zapewnia dokładny model środowiska produkcyjnego, biorąc pod uwagę podczas procesu planowania dostępność zasobów i dodatkowe ograniczenia, takie jak oprzyrządowanie i materiały. Zamówienia można szybko planować za pomocą inteligentnych wbudowanych reguł. Użytkownicy mogą również ręcznie wchodzić w interakcje z harmonogramem, aby wprowadzać zmiany w oparciu o doświadczenie lub nowe informacje.

Preactor AS Standard wykorzystuje planowanie oparte na zamówieniach, do którego użytkownik może zastosować klasyfikację lub wagę w celu nadania priorytetu zleceniom. Preactor AS Standard może uwzględniać różne prędkości pracy na różnych zasobach, wykorzystywać czasy przezbrojeń zależne od sekwencji w oparciu o atrybuty operacyjne oraz dopuszczać nakładanie się i czas zapasu czasu między operacjami.

Preactor AS Professional oferuje dodatkowe reguły optymalizacji harmonogramu, aby sprostać potrzebom, takim jak minimalizacja czasów przezbrojeń, preferowane sekwencjonowanie i kampanie. Reguły złożone można również tworzyć za pomocą narzędzia przepływu pracy Preactor. Preactor AS Professional umożliwia użytkownikom wdrożenie specyficznych dla klienta reguł dotyczących zużycia materiałów. Zapewnia również wizualizację procesów produkcyjnych od surowców po wyroby gotowe i zamówienia sprzedaży za pośrednictwem modułu eksploratora materiałów systemu. Pokazuje graficzny widok zależności materiałowych, a także wykresy poziomów zapasów w czasie. Użytkownik może zobaczyć, gdzie mogą wystąpić niedobory i zdecydować, czy zachować je jako ograniczenie, czy zignorować. Preactor AS Professional może również modelować zaawansowane ograniczenia zasobów i zaawansowane ograniczenia między operacjami, w tym limity czasu między operacjami i wydłużenia czasu operacji.

Preactor AS Ultimate zawiera licencję deweloperską, która umożliwia użytkownikom dostęp do pełnej elastyczności systemu Preactor. Schemat bazy danych można zmieniać zgodnie z wymaganiami, w tym dodawać tabele i pola. Za pomocą interfejsów programowania Preactor możliwe jest tworzenie niestandardowych reguł planowania w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych z harmonogramowaniem, a także tworzenie niestandardowych narzędzi do manipulacji danymi do użytku z silnikiem przepływu pracy Preactor. Siemens Preactor oferuje również Preactor AS Ultimate Viewer, który umożliwia interakcję z harmonogramem Preactor AS Ultimate, ale nie zapisuje żadnych zmian. Klienci Preactor AS Ultimate korzystali z przeglądarki, aby zapewnić aktualny harmonogram sprzedaży, kierownictwu, personelowi hali produkcyjnej, kierownikom komórek lub operatorom maszyn.

SIMATIC IT Preactor Express

Preactor Express to bezpłatna edycja rodziny rozwiązań do planowania i harmonogramowania produkcji Preactor. Ta wersja pozwala użytkownikom zacząć czerpać korzyści z Preactor z pewnością, że jeśli ich wymagania dotyczące planowania i harmonogramowania staną się bardziej złożone, mogą po prostu przejść na jedno z innych rozwiązań SIMATIC IT Preactor.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter scheduling trial

Dowiedz się, jak łatwo jest od razu skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.

Powiązane treści

Infografika

APS: Kluczowy element cyfrowej transformacji

E-book

Planowanie zarządzania łańcuchem dostaw – wyzwania i możliwości