Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Szczupła produkcja

Lean manufacturing, często określany po prostu jako "Lean", to praktyka produkcyjna, w której priorytetem jest efektywne wykorzystanie zasobów, koncentrując się wyłącznie na działaniach, które bezpośrednio wnoszą wartość do klienta końcowego, jednocześnie minimalizując marnotrawstwo wydatków.

Czym jest lean manufacturing?

Lean manufacturing to powszechna strategia stosowana przez producentów w celu zwiększenia wydajności produkcji, obniżenia kosztów operacyjnych i podniesienia jakości wyrobów gotowych. Koncentrując się na zmniejszeniu ilości odpadów, lean manufacturing uzupełnia dzisiejsze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podczas gdy inicjatywy "ręcznego Lean" zmniejszyły ilość odpadów w produkcji i przyniosły korzyści producentom, komputerowe działania Lean ułatwione przez oprogramowanie Lean Manufacturing oferują większe korzyści. Oprogramowanie Lean production jest zintegrowane z systemem zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM). W szczególności aspekty lean manufacturing leżą u podstaw funkcjonalnych aspektów zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS), systemów realizacji produkcji (MES) i systemów zarządzania jakością (QMS). Udowodniono, że oprogramowanie Lean manufacturing poprawia wydajność i przepustowość przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Zgodnie z praktyką lean manufacturing, w miarę eliminowania marnotrawstwa, poprawia się jakość, a czas i koszty produkcji ulegają skróceniu. Niektóre z narzędzi Lean ułatwianych przez oprogramowanie Lean Manufacturing obejmują:

 • Jednominutowa wymiana matryc (SMED)
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Pięć S
 • Kaizen
 • Kanban (systemy ciągnące)
 • Just-in-time (JIT)
 • Poka-Yoke (zapobieganie błędom)
 • Całkowita produktywna konserwacja
 • Przepływ pojedynczej sztuki

Oprogramowanie Lean manufacturing wykorzystuje dane do ustalania podstawowych pomiarów, identyfikowania ulepszeń i analizowania wyników. Lean production wykorzystuje kompleksowego cyfrowego bliźniaka, dzięki czemu informacje są dostępne w ciągu kilku sekund dla każdego interesariusza wspierającego projekty Lean i cele ciągłego doskonalenia.

Powiązane produkty: Wykonanie Opcenter | Opcenter Quality | Teamcenter Zarządzanie jakością i zgodnością

QMS-qualilty-management-software-640x360

Korzyści płynące z oszczędnego planowania i harmonogramowania produkcji

Ograniczając lub eliminując marnotrawstwo, oprogramowanie lean manufacturing zwiększa produktywność zakładu produkcyjnego.

Mniej odpadów

Ułatwienie wczesnego wykrywania defektów, ograniczania ich i zapobiegania błędom, zapewniając zgodność z normami i minimalizując defekty w procesie produkcyjnym.

Krótsze czasy cykli

Zoptymalizuj przepływ procesu, zminimalizuj czas oczekiwania, zsynchronizuj operacje i usprawnij przepływ materiałów, ostatecznie skracając czas przestoju i zwiększając wydajność produkcji.

Mniej pracy w toku

Ujednolicaj zamówienia, ustalaj priorytety prac, zapewniaj widoczność zamówień i zapasów w czasie rzeczywistym, wdrażaj systemy ściągania w celu zminimalizowania nadmiernych zapasów i produkcji w toku, zwiększając szybkość reagowania na popyt.

Niższe zapasy magazynowe

Zminimalizuj nadmiar materiałów, zoptymalizuj przepływ materiałów i egzekwuj zasady FIFO/LIFO, zmniejszając w ten sposób przestrzeń magazynową i związane z tym koszty, jednocześnie poprawiając wydajność.

Lepsza terminowość dostaw

Optymalizuj procesy, minimalizuj ilość odpadów i synchronizuj operacje, aby poprawić planowanie, widoczność i szybkość reagowania na zapotrzebowanie klientów, zapewniając terminową realizację zamówień.

Niższe koszty operacyjne

Wyeliminuj nieefektywność i zminimalizuj ilość odpadów, co ostatecznie prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych.

W jaki sposób praktyki lean production zmniejszają ilość odpadów

Szczupłe planowanie i harmonogramowanie produkcji są czasami postrzegane jako narzędzia wspomagające identyfikację i stałą eliminację marnotrawstwa, znanego pod japońskim terminem "muda". Każdy rodzaj marnotrawstwa można ograniczyć lub wyeliminować dzięki oprogramowaniu lean manufacturing opartemu na MOM.

Wady powodują powstawanie odpadów ze względu na wysiłki kontrolne wymagane do znalezienia wad i działań naprawczych niezbędnych do ich naprawienia lub usunięcia. Dzięki oprogramowaniu do odchudzonej produkcji producenci mogą łatwo wyszukiwać i zabezpieczać materiały niezgodne z wymaganiami, zanim powstaną wady. Dzięki zapobieganiu błędom i działaniom "za pierwszym razem" oprogramowanie do oszczędnego planowania produkcji i realizacji produkcji zapewnia, że:

 • Stosowane są odpowiednie materiały
 • Pomiary są zgodne ze specyfikacją
 • Operatorzy są odpowiednio przeszkoleni
 • Konserwacja i kalibracja sprzętu są aktualne
 • Przestrzegane są prawidłowe procedury

W rezultacie producenci mogą zmniejszyć ilość odpadów, wad i przeróbek.

Nadprodukcja generuje marnotrawstwo poprzez wzrost kosztów związanych z produkcją w toku (PWT) i zapasami. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do planowania i harmonogramowania praktyki lean manufacturing ściślej łączą zamówienia klientów i zlecenia pracy. Oszczędne planowanie i harmonogramowanie produkcji umożliwia lepsze ustalanie priorytetów pracy i zarządzanie czasem dzięki widoczności w czasie rzeczywistym statusu zamówień i poziomów zapasów.

Czekanie jest marnotrawstwem, ponieważ czas przestoju sprzętu i personelu zmniejsza produktywność i przepustowość. Oprogramowanie do oszczędnego planowania i harmonogramowania produkcji umożliwia producentom lepszą synchronizację operatorów, osób zajmujących się przeładunkiem materiałów, konserwacji i etapów produkcji. Infrastruktura danych, która obsługuje oprogramowanie lean manufacturing, zapewnia środki do natychmiastowej komunikacji i skraca czas bezczynności.

Inwentaryzacja materiałów, komponentów, PWT i produktów gotowych marnuje miejsce i czas poświęcony na przemieszczanie i magazynowanie, a także zwiększa prawdopodobieństwo utraty ważności materiałów, zanim będą mogły zostać wykorzystane. Szczupła produkcja minimalizuje zapasy, tworząc system ściągania, który ogranicza kolejki każdej operacji i egzekwuje reguły FIFO/LIFO. Oprogramowanie zapewnia widoczność, zwiększając dokładność inwentaryzacji PWT i wyrobów gotowych.

Transport staje się marnotrawstwem, gdy materiały i dokumentacja są przenoszone niepotrzebnie lub na większe odległości. Oprogramowanie Lean manufacturing optymalizuje przepływ materiałów i eliminuje dokumentację papierową, dzięki czemu informacje są przesyłane z prędkością cyfrową.

Nadmierne przetwarzanie powoduje powstawanie marnotrawstwa poprzez pomnożenie liczby prac w toku lub wyrobów gotowych lub ich obsługi. Oprogramowanie do oszczędnej produkcji ogranicza nadmierne przetwarzanie, eliminując ręczne wprowadzanie danych i natychmiast udostępniając dane i wyniki analityczne.

Ruch jest marnotrawstwem, gdy przetwarzanie wiąże się z niepotrzebnym przemieszczaniem sprzętu lub personelu. Oprogramowanie Lean manufacturing eliminuje niepotrzebne ruchy poprzez:

 • Ograniczenie wprowadzania danych
 • Eliminacja przygotowywania, obsługi i przeglądu dokumentacji
 • Automatyzacja dystrybucji informacji
 • Zapewnienie, że materiały są kierowane we właściwe miejsce

Pięć zasad szczupłej produkcji

Aby wdrożyć szczupłą produkcję, firmy zazwyczaj przestrzegają pięciu praktyk lub zasad. Lean manufacturing wykorzystuje ten pięcioetapowy proces do ciągłego doskonalenia:

 1. Zidentyfikuj wartość - Ponieważ głównym celem szczupłej produkcji jest wyeliminowanie wszystkiego, co nie stanowi wartości dodanej dla klienta końcowego, ważne jest, aby określić, co klient uważa za wartościowe w gotowym produkcie. Badania różnego rodzaju (takie jak ankiety lub wywiady) mogą być wykorzystywane do wydobywania tych informacji od klientów i potencjalnych klientów.
 2. Tworzenie mapy strumienia wartości - Strumień wartości identyfikuje te aspekty procesu produkcyjnego, które tworzą wartość zidentyfikowaną przez klienta. I odwrotnie, każdy aspekt produkcji, który nie jest częścią strumienia wartości, jest marnotrawstwem – koniecznie lub niepotrzebnie. Niezbędne aspekty produkcji niebędące wartością często można w jakiś sposób ograniczyć (na przykład czas produkcji lub koszt). Niepotrzebne aspekty niezwiązane z wartością są z definicji odpadami. Celem lean manufacturing jest ich wyeliminowanie.
 3. Generowanie przepływu procesu — Podczas gdy mapa strumienia wartości określa, które aspekty procesu produkcyjnego są wartościowe, przepływ procesu odpowiada na pytanie, w jaki sposób proces. Poszukuje najbardziej efektywnych sposobów przejścia od surowców do produkcji w toku (WIP) do gotowych produktów. Opóźnienia lub przerwy powodują czas bezczynności zasobów produkcyjnych. Przebieg procesu ma na celu ich wyeliminowanie.
 4. Ustanowienie "ściągania" (tworzenie procesu na żądanie) - Pomyślny przebieg procesu identyfikuje punkty w procesie produkcyjnym, w których gromadzą się materiały, dostawy, PWT lub gotowe produkty. Ponieważ popyt (tj. zamówienia klientów) służy jako podstawowe kryterium w podejściu "pull", zaawansowane systemy planowania i harmonogramowania mogą zoptymalizować harmonogram i ruch tych rzeczy w sposób, który minimalizuje zapasy bez utraty potrzebnych zasobów na żadnym etapie procesu. Takie podejście ucieleśnia zasadę just-in-time .
 5. Ciągłe doskonalenie i doskonalenie - Ciągłe doskonalenie procesu polega na cyklicznym przechodzeniu przez pierwsze cztery etapy tego procesu na bieżąco. Dzisiejsze procesy produkcyjne generują ogromne ilości danych z czujników, testów i dokumentacji procesowej. Ponieważ dane te są eksplorowane w celu uzyskania nowych informacji na temat produkcji, firmy zyskują nowe informacje, aby odkrywać i eliminować wcześniej niewykryte źródła odpadów.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Opcenter to portfolio rozwiązań do ujednoliconego zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM), które umożliwia cyfrowe zarządzanie operacjami oprogramowania.

Opcenter Quality

Wykorzystaj system zarządzania Opcenter Quality, aby zorganizować całościowy cykl życia produktu wysokiej jakości, zarządzając złożonością procesów planowania, kontrolowania i monitorowania oraz jakości korporacyjnej.

Opcenter APS

Dzięki rozwiązaniom Opcenter do planowania produkcji, harmonogramowania produkcji i harmonogramowania produkcji dla elektroniki można zmniejszyć zapasy, cykle produkcyjne i zwiększyć obsługę klienta.